بررسی کاربردی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی وشیرانا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

ورشکستگی‌های اخیر شرکت‌های بزرگ در سطح بین المللی و نوسان‌های بورس اوراق بهادار در ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکت‌ها رانشان می‌دهد. یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی شرکت‌ها استفاده از نسبت‌های مالی به عنوان متغیر مستقل و به دست آوردن الگوهایی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها است.
هدف این پژوهش به دست آوردن مدل‌هایی جدید بر مبنای الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران است. برای تعدیل الگوهای بررسی شده دراین پژوهش فرضیه‌های تحقیق به دوگروه الف وب تقسیم شدند. فرضیه‌های گروه الف در ارتباط با توانایی طبقه‌بندی درست شرکت‌ها توسط دو الگوی زیمسکی وشیراتا طراحی شدند. نتایج آزمون این فرضیه‌ها نشان می‌دهد که هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت‌هارا به دوگروه ورشکسته وغیرورشکسته دارند. فرضیه‌های گروه ب در ارتباط با تفاوت اهمیت نسبت‌های مالی به عنوان متغیر‌های مستقل الگوها در پیش‌بینی ورشکستگی بود. نتایج آزمون این فرضیه‌ها نشان داد که متغیرهای مستقل الگوها تاثیر یکسانی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

With regard to recent bankruptcies in large international companies, and recent high risk of Tehran stock exchange, the need to instruments for the assessment of the companies from the view of financial power is necessary.
One of the instrument for the assessing of financial power is financial ratios.
The object of this research is obtaining new models on the basis of zmijewski and shirata models in the Tehran stock exchange condition.
For obtaining these models hypothesizes are devide in to two groups.
The first group are about the power of classifying corporations In to bankrupt and nonbankrupt. These hypothesises confirm the power of correct classifying corporations in to two bankrupt and nonbankrupt groups .
The second group are about the difference between importance of financial ratios as an independent variable.
These hypothesizes confirm the difference between importance of independent variables in predicting corporate failures.
Friedman test indicates, there isn’t any preference between Hypotheses and they have the same efficiency. Some proposed suggestions are offered at the end of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bankruptcy prediction models
  • Cut of Point
  • Discriminant Analysis
  • Logistic regression
  • Shirata Model
  • Zmijewski Model