بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای مالی دولت (GFS) (مورد مطالعه استان اصفهان)

نویسندگان

چکیده

سیستم آمارهای مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین‌المللی برای گزارش‌گری فعالیت‌های مالی و بودجه‌ای دولت است که توسط صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه‌ای باعث به‌وجود آمدن شاخص‌های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی‌‌های اقتصاد کلان می‌‌شود. هم‌چنین شفافیت بودجه‌ای، پاسخ‌گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.
هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه‌های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. برای پاسخ‌گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه‌های به این شرح تدوین شد:
1.کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده‌ای در اجرای سیستم GFS است؛ 2. استفاده محدود از گزارش‌های مالی دولتی در تصمیم‌گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم‌های جدید از جمله GFS را کاهش می‌دهد. 3. سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.
در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش‌نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی‌حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه‌های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می‌کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل‌های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش‌نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.
پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده‌اند. آزمون فریدمن نشان می‌دهدکه برتری و ارجحیتی بین فرضیه‌ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان براساس یافته‌های پژوهش پیشنهادها و راه‌کارهایی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Government Finance Statistics is a uniform and international reporting system of financial and budgetary activities of government that is proposed by International Monitory Fund (IMF) for implementation by Iranian government. Implementation of such system in government accounting system and budgeting will produce analytical indexes that are needed for macroeconomic analysis. Moreover such system will cause the budgets to be more transparent, keeping management teams accountable for their actions and produce performance evaluation basis.
The purpose of this paper is to identify the obstacles of implementing the Government Finance Statistics in Iranian governmental agencies and organizations, and giving some advises for removing those obstacles. Hypotheses of this study is as follows:
1- Shortage of skilled workforce in government accounting system in Iran is one of the obstacles in implementing GFS.
2- Limited use of government accounting reports in decision making is one of the obstacles in implementing GFS.
3- GFS system requires some amendments in current government financial regulations for implementation.
In this study the data is collected by questionnaire and the sample of this research consist of chief governmental financial officers of the economics and financial affairs organization, auditors and government accountants who are working in ESFAHAN province.
Statistical analyses like, using SPSS soft ware Hypotheses testing, one sample testing and Friedman testing performed on 80 questionnaires received. After analyses all of hypotheses accepted with %95 Confidence.
Friedman test indicates, there isn’t any preference between Hypotheses and they have the same efficiency. Some proposed suggestions are offered at the end of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Governmental Accounting
  • Governmental Financial Statements
  • Government Finance Statistics System