بررسی تضاد حرفه‌ای- سازمانی در حسابداری

نویسندگان

چکیده

مسأله اصلی پژوهش جاری این است که آیا می‎توان تعهد سازمانی و تعهد حرفه‎ای را به عنوان مقدمات تضاد حرفه‎ای ـ سازمانی و افزایش تمایل به ترک خدمت و کاهش رضایت شغلی را به عنوان نتایج تضاد حرفه‎ای ـ سازمانی حسابداران رسمی ایرانی به شمار آورد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل روابط ساختاری خطی- لیزرل؛ ضریب همبستگی پیرسون؛ تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون توکی و آزمون t با دو گروه مستقل استفاده شد. یافته‎های مدل نشان ‎داد که بین متغیرهای مدل علّی تحقیق به استثنای تعهد حرفه‎ای روابط معنی‎داری در جهت‎های تعیین شده وجود دارد. هم‌چنین مشخص شد که تضاد حرفه‎ای ـ سازمانی حسابداران رسمی شاغل در موسسات حرفه‎ای کم‌تر از حسابداران رسمی شاغل در موسسات غیرحرفه‎ای است. و در موسسات حرفه‎ای، تضاد حرفه‎ای ـ سازمانی به‌طور معکوس با سلسله مراتب سازمانی ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine the relationship among organizational commitment, professional commitment, Organizational – professional conflict, turnover intentions and job satisfaction for a sample of Iranian certified public accountants. The relationship among variables was tested by using structural equations modeling. As hypothesized, results indicate accountants' organizational commitment has a significant negative influence on organizational – professional conflict, which, in turn, has a significant positive influence on turnover intentions and a significant negative influence on job satisfaction. The findings also show that within accounting firms, the higher position of the accountant in the hierarchy of the firm, his level of organizational – professional conflict decrease and his level of organizational and professional commitment increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Organizational Commitment
  • Organizational Professional Conflict
  • Professional Commitment
  • Turnover Intentions