دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، 1403 
مدل پذیرش گزارشگری یکپارچه در دانشگاه‌های ایران

صفحه 1-44

10.22059/acctgrev.2024.372606.1008917

فاطمه حامدی؛ مهناز ملانظری؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ علی رحمانی