همبستگی ‌درون ‌صنعتی،تنوع سبد ‌سهامداران ‌عمده و هزینه سرمایه شرکت: نقش تعدیل‌گر حاکمیت ‌شرکتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22059/acctgrev.2024.363044.1008847

چکیده

هدف : از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذاری و به تبع آن هزینه سرمایه‌ای است که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش‌های داخلی بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت‌های هم صنعت در صنایع همبسته‌تر بر تصمیم سرمایه‌گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد می‌توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه‌گذاران و متعاقب آن بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر همبستگی‌درون‌صنعتی و تنوع سبد‌سهامداران‌عمده بر هزینه سرمایه شرکت‌ها و در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است.

روش: به منظور نیل به این هدف، از داده‌های پنلی 144 شرکت طی دوره زمانی 1392 الی 1399 جمع‌آوری شده از گزارش‌های مالی سالیانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رگرسیون چند متغیره استفاده شده و تنوع سبد سهامداران عمده بر اساس روش روادس (1993) و شاخص هرفیندال هیرشمن و همبستگی‌درون‌صنعتی طبق مدل چیو (2014) اندازه‌گیری شده است. در محاسبه تنوع سبد سهامداران عمده ابتدا سبد سهامدار عمده شامل شرکتهای بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهامدار مشخص شده و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه گردیده و سپس برای هر سال شرکت بر اساس درصد مالکیت سهامداران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت محاسبه شده است.

یافته‌ها: نتایج حاکی از تاثیر منفی و معنی‌دار تنوع سبد‌سهامداران‌عمده و همبستگی‌درون‌صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت‌ها است. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت ارتباط میان تنوع سبد سهامداران با هزینه سرمایه را تقویت می نماید و رابطه بین همبستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می نماید؛ اما وجود هیات مدیره زن شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می نماید؛ بدین معنی که در شرکتهایی که هیات مدیره زن داشته اند، شدت روابط مذکور کمتر شده است.

نتیجه‌گیری: تایید شدن رابطه منفی بین تنوع سبد سهامدار عمده با هزینه سرمایه، موید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه می باشد. بر اساس این دیدگاه با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهامداران عمده منجر به هزینه های بیشتر بدست آوردن اطلاعات نهانی برای سهامدار عمده خواهد بود، در صورت وجود تنوع در سبد، سهامدار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد از طریق اعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر اطلاعات شفاف تر و با کیفیت تری توسط سرمایه پذیر تهیه گردد که این موضوع خود منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه خواهد شد. همچنین نتایج حاکی از رابطه منفی و معنی‌دار همبستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت می باشد. در نهایت نتایج موید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intra-Industry Connectedness, Large Shareholders Portfolio Diversification and Cost of Capital: The Moderating Role Of Corporate Governance

نویسندگان [English]

  • Zanyar Sajjadi
  • Shadi Hasanzadeh
Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Objective: One of the important factors affecting investment is investment risk and accordingly the cost of capital imposed on companies. The effect of intra-industry information transfer is evident in internal research on the reporting environment and the quality of financial information of companies. If the information of companies in the same industry in more related industries affects the decision of investors and the quality of disclosure, it can be expected to have an effect on the reaction to the estimated profit and risk of investors and subsequently on the cost of capital. This research was conducted with the aim of investigating the effect of intra-industry connectedness and Large shareholders portfolio diversification on the cost of capital of companies and taking into account the moderating role of ownership concentration and gender diversity of the board of directors.

Methods: In order to achieve this objective, the panel data of 144 companies during the period 2013 to 2020 collected from the annual financial reports of companies listed in the Tehran Stock Exchange and multivariable regression were used and the diversity of the portfolio of major shareholders based on the method of Rhoades (1993) and Herfindahl-Hirschm index and intra-industry correlation have been measured according to the model of Chiu (2014).

Results: The results of the first and second hypothesis test respectively show a significant negative relationship between both Large Shareholders Portfolio Diversification and intra-industry Connectedness with cost of capital. Also, ownership concentration and gender diversity in the composition of the board of directors modify these relationships. The presence of a female manager in companies as a CEO or a member of the board of directors decreases effects of large shareholders portfolio diversity and intra-industry connectedness on the cost of capital. Concentration of ownership decreases effect of intra-industry connectedness on the cost of capital; but increases effect of large shareholders portfolio diversity on the cost of capital.

Conclusion: Considering that the portfolio diversity index of major shareholders is an inverse measure of portfolio diversity, the observed positive coefficient indicates less portfolio diversity. This means that the lower the diversity of the portfolio of the company's major shareholders, the higher the cost of capital, and there is a negative relationship between these two variables. Also, the results indicate the constructive effect of intra-industry Connectedness in reducing information asymmetry and creating a negative and significant relationship with the company's cost of capital. The results confirmed the moderating effect of ownership concentration and gender diversity of the board of directors on above-mentioned relationships. The presence of a female manager in companies as a CEO or a member of the board of directors decreases effects of large shareholders portfolio diversity and intra-industry connectedness on the cost of capital. Concentration of ownership decreases effect of intra-industry connectedness on the cost of capital; but increases effect of large shareholders portfolio diversity on the cost of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board Gender Diversity
  • Corporate Governance
  • Cost of Capital
  • Intra-Industry Connectedness
  • Shareholder Portfolio Diversity