نویسنده = ������������ ��������
کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1385

ایرج نوروش؛ امین ناظمی؛ مهدی حیدری