بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد

نویسندگان

چکیده

برخی از محققان سهامداران نهادی را در دو گروه دسته‌بندی کرده‌اند. دسته اول سرمایه‌گذارانی هستند که بر سودهای کوتاه‌مدت تمرکز دارند. دسته دوم سرمایه‌گذارانی حرفه‌ای به حساب می‌آیند که مزیت نسبی آن‌ها در جمع‌‌آوری و تحلیل داده‌ها به نحوی است که اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را که در سود سال جاری انعکاسی نیافته در نظر می‌گیرند. بنابراین، با افزایش این گروه از سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای سرمایه، قیمت‌های سهام، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی منعکس کرده، از این رو عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای سرمایه منطقاً باید کاهش یابد.
هدف این تحقیق ارایه شواهدی در رابطه با نقش نوع دوم سرمایه‌گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران است.
برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکت‌های سرمایه‌پذیر انتخاب شد. نمونه اول شامل شرکت‌هایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت‌هایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی را تشکیل می‌دهند. نتایج تحقیق نشان داد، مورد شرکت‌های اخیر، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکت‌های قبلی گزارش کرده‌اند. بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر با درجه پائینی از سرمایه‌گذاران نهادی گروه اول مشاهده می‌شود.
هم‌چنین لازم به یادآوری است، شیوه‌های مداخله‌کننده‌ای نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی در این تحقیق تحت کنترل بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Some researchers have classified institutional investors into two groups. According to them, the first group are investors that focus on short-term earnings and the second group include professional investors, who’s relative advantage is in gathering and analysis of more data regarding future earnings which is not refelected in reported income. Thus, as the number of this type of investors increases in the capital market, the share prices will reflect more information regarding future returns and therefore information asymmetry logically should decrease.
The purpose of this study is to provide evidence on the role of the second type of institutional investors in decreasing information asymmetry in Tehran Stock exchange. To conduct the empirical tests we obtained two distinct sample of invested companies. One with low and the other with high degree of institutional ownership. The result of our study showed that the latter companies reported more information related to future earnings than the former ones. Therefore, more information asymmetry is observed in the invested companies with low degree of first group of institutional investors. The intervening variables such as size, book to market value ratio and financial leverage were under control in our study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Earnings
  • Information Asymmetry
  • Institutional investors