بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به‌ ‌موقع‌بودن) و مدیریت سود

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

در این تحقیق با استفاده از داده‌های تاریخی سال‌های 1386-1381 مربوط به 51 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکاء و به موقع‌بودن) و مدیریت سود بررسی گردیده است. از آنجائیکه بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد، فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه‌گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع‌بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت‌ها با استفاده از مدل تعدیل‌شده جونز برآورد گردیده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی‌دار بین به موقع‌بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Disclosure Quality (consist of timeliness and reliability) and Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Iraj Noravesh
  • Seyed Ali Hosseini
چکیده [English]

This study examines how the quality of corporate disclosure which includes timeliness and reliability, impacts earnings management by Tehran Stock Exchange (TSE) listed companies. We use a sample of 51 listed companies over a five-year period (2003-2008). The focal point of our study is whether improving disclosure quality decreases information asymmetry resulting in less earnings management. In this study, timeliness and reliability of the provided information are used as a proxy for disclosure quality. Discretionary accruals calculated using cross-sectional modified Jones model is used as a proxy for earnings management. We find a negative association between corporate disclosure and earnings management and also between timeliness of corporate disclosure and earnings management, suggesting that improving the timeliness of disclosure decreases the likelihood of earnings management by the companies. However, we do not find any significant association between reliability of disclosure and earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure Quality
  • Earnings management
  • Information Asymmetry
  • Simultaneous Equation System