نویسنده = شهناز مشایخ
بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن

دوره 15، شماره 1، خرداد 1387

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی