نویسنده = شهناز مشایخ
تعداد مقالات: 7
5. بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن

دوره 15، شماره 1، بهار 1387

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی