بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن

نویسندگان

چکیده

پیش‌بینی‌های سود هر سهم در سرمایه‌گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این پیش‌بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی از دقت بیشتری برخوردار است. منابع مختلفی برای ارائه پیش‌بینی وجود دارد. از جمله آن‌ها ارئه پیش‌بینی توسط مدیران و استفاده از مدل‌های سری زمانی است. تحقیقات زیادی به مقایسه دقت روش‌های پیش‌بینی سود پرداخته است.
پژوهش، دقت پیش‌بینی مدیران را از سود هرسهم آتی با پیش‌بینی مبتنی بر اطلاعات مدل گام تصادفی مقایسه کند. برای این منظور پیش‌بینی‌های 279 شرکت طی دوره 84- 1381 شامل 639 مشاهده با استفاده از روش تفاوت میانگین‌ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، بین اشتباه پیش‌بینی مدیران و اشتباه پیش‌بینی بر‌اساس گام تصادفی تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه مقایسه اختلاف میانگین‌های دو مدل بیانگر دقت بالاتر پیش‌بینی مدیران نسبت به پیش‌بینی بر‌اساس گام تصادفی می‌باشد. به علاوه نتایج آزمون سایر فرضیات تحقیق نشان می‌دهد؛ پیش‌بینی‌های مدیران دارای انحراف خوش‌بینانه می‌باشدو دقت پیش‌بینی با توجه به اندازه شرکت، سود ده یا زیان ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review Predict of Earning Forecast by Management and Influence Factors on this Forecaste

چکیده [English]

The forecasts of the earnings per share is of special importance in investments. The importance of this forecasts is dependent to the it`s variation of reality. The less, the variation, the more acute ,the forecasts and this matter is important both for the user and the producer.
The manager try to estimate the future`s earnings per share in away that to get the user`s trust. In contrast ,the investors can estimate the future`s earnings per share, using other methods like timeseries model ( random walk model).This study compares the accuracy of this forecasts.
To do this ,the forecasts of 279 firm studied using the method of the means` difference; these included 639 observation during 1381-84.The comparison of the difference between the two means showed that the manager` forecast is more accurate than the forecasts based on the forecasts based on random walk model. in addition , the managers` forecast of the firms` earnings is more accurate than the earning forecast through timeseries model in the form of the increase of the earning forecast than real earning in profitable firms and larger firms comparing to profit decrease in loss firms and smaller firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning forecast
  • Firm
  • Forecast earnings based random walk
  • Manager` earnings forecast errors