بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380 ـ 1374

نویسندگان

چکیده

این مقاله بخشی از نتایج تحقیقی را نشان می‌دهد که عملکرد تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس تهران را که حجم پرتفوی بورسی آن‌ها حداقل 50 درصد کل پرتفوی مربوط بود طی دوره 1380-1374 مورد بررسی قرار می‌دهد. در ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها از معیار آلفای جنسون استفاده شد.
نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که برمبنای معیار مورد استفاده شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت بررسی، بازده اضافه ناخالصی معادل 9/26 درصد که رقمی قابل توجه است در دوره مورد بررسی کسب کرده‌اند. با این حال هزینه‌های عملیاتی این شرکت‌ها معادل 1/1 درصد از بازده یاد شده را به خود اختصاص دادند که قابل ملاحظه نیست. در نتیجه بازده اضافه خالص معادل 8/25 درصد بااهمیت و نشان از عملکرد مثبت این شرکت‌ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. در عین حال طی دوره بررسی، بر مبنای رتبه‌بندی شرکت‌ها با استفاده از معیار ترینور و جنسون، ثبات قابل ملاحظه ای در عملکرد آن‌ها دیده نشد. در کل به‌نظر می‌رسد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی توانسته‌اند وظیفه نمایندگی خود را به خوبی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Management Investment Company
  • Excess return
  • Hot Hand
  • Passive Management Investment Company
  • Trey nor model