پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی‎های عملیاتی و اجزای دوپونت آن

نویسندگان

1 استادیار رشته حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در تجزیه و تحلیل مالی، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها، تجزیه متغیرها به اجزای آن است. بازده خالص دارایی‎های عملیاتی که با تقسیم سود عملیاتی پس از کسر مالیات بر خالص دارایی‎های عملیاتی محاسبه می‌شود، به دو جزء حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی‎های عملیاتی تجزیه می‌شود. در این مطالعه، پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی‎های عملیاتی و اجزای دوپونت آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این‌رو، تعداد 104 شرکت طی دوره 1384 تا 1388 انتخاب شدند. پایداری غیرشرطی به‌عنوان ضریب خودهمبستگی تعریف و برای بررسی پایداری شرطی از یک معادله رگرسیونی استفاده شده است. برای آزمون واکنش بازار نیز یک معادله رگرسیونی برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد، پایداری شرطی و غیرشرطی حاشیه سود عملیاتی بیشتر از گردش دارایی‎های عملیاتی و همچنین واکنش بازار به حاشیه سود عملیاتی بیشتر از گردش دارایی‎های عملیاتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conditional and Unconditional Persistence of RNOA and Its Dupont Components

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mashayekh 1
  • Azam Rahimi 2
چکیده [English]

One of the most activities in Financial Analysis is decomposing Variables into Components. Return on Net Operating Assets (RNOA) that Calculated via Operating Incom after-tax (COI) divided by Net Operating Assets (NOA), is decomposed into Operating Profit Margin (OPM) and total Asset Turnover (ATO). In the following research, Conditional and Unconditional Persistence of RNOA ratio and its Components in the firms listed in Tehran Stock Exchang have been investigated. So 104 Companies for the period of 1384-1388 were used. Unconditional Persistence has been defined as the autocorrelation coefficient obtained from a variable`s time series and for investigating Conditional Persistence have been used from one regression equations. These Definitions have been used to examine the Market Reaction to the Dupont ratios, so estimated one regression equations using time - series regressions. Results show that the Conditional & Unconditional Persistence UOPM was greater than UATO. Also the market reaction to UOPM was greater than UATO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ATO
  • Conditional and Unconditional Persistence
  • Market Reaction.
  • OPM
  • RNOA