دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 1000136، پاییز 1373 (9) 
2. -

Hamid Pourjalali (Ph.D)؛ Janet Kimbrell (Ph.D)؛ T. Sterling Wetzel (Ph.D)


3. رفتار سود حسابداری

دکتر علی ثقفی؛ دکتر محمد علی آقایی