پژوهشهای کاربردی در حسابداری (قسمت دوم )

نویسنده

چکیده

از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی " بررسی های حسابداری" به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری) در حوزه حسابداری اختصاص یافت . این بخش در راستای ارتباط بین حرفه و دانش حسابداری و پیوند بین زمینه های تئوریک و نظری با کاربردهای علمی" بمنظور تبادل اطلاعات و به حداقل رساندن دوباره کاریها در تحقیقات و آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان با زمینه های تحقیقات کاربردی" تهیه شده است. امید است مورد استقبال و توجه دانشجویان و دانش پژوهان قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Applied Research in Accounting (2)

چکیده [English]

As a useful editorial practice, the Accounting Review publishes
abstracts of thesis and doctoral dissertations which were
successfully defended at the School of Management during the
past quarter Mr. Mohammad Sadeghi
has famished abstracts
of the following research under a special section, "Applied
Research in Accounting".

1- "A Study of the problems Facing Iranian in Establishing
Accounting Information Systems", by Mr. Parviz Bakhtiary,

2- "An Examination of the Accounting System for the Foreign
Currencies of the Banking System", by Mr. Hamid SalamZadeh.

3- "Computer Application to the Accounting and Operational
Systems of Iran's Bakning Network: An Examination of the
Causes of the Past Failures and a Proposal for the Future
Success", by Mr. Darioush Shoj