دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 1000135، تابستان 1373 (8) 
2. -

Youness Alizadeh؛ Chris McDowell؛ Colleen Wade


4. حسابداری منابع انسانی

عبد الرضا تالانه؛ امیر پوریانسب