دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، 1399 
3. تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر معیارهای ریسک پروژه حسابرسی

صفحه 202-230

مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی؛ حسن زلقی؛ حسین جلالوند