بررسی سطوح تاب‌آوری فردی، استرس حسابرس و روش‌های تقلیل‌دهنده کیفیت در حرفه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی شفق، تنکابن، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه حسابرسی، مؤسسه آموزش عالی شفق، تنکابن، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط سطوح تاب‌آوری فردی حسابرسان و روش‌های تقلیل‌دهنده کیفیت حسابرسی با توجه به عوامل استرس‌زا در حرفه حسابرسی است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی است. برای سنجش تاب‌آوری، از پرسش‌نامه کونور و دیویدسون؛ برای بررسی روش‌های تقلیل‌دهنده کیفیت حسابرسی، از پرسش‌نامه اوتلی و پیرز؛ برای سنجش فرسودگی از پرسش‌نامه ماسلاچ و برای اندازه‌گیری برانگیختگی استرس، از پرسش‌نامه اسمیت، اورلی و هایت استفاده شد. داده‌ها از 201 پرسش‌نامه‌ای گردآوری شدند که حسابرسان شاغل در مؤسسه‌های حسابرسی و سازمان حسابرسی، در سال 1398 به آن پاسخ دادند. شایان ذکر است که برای تحلیل یافته‌ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، ارتباط منفی میان تاب‌آوری با برانگیختگی استرس، فرسودگی و روش‌های تقلیل‌دهنده کیفیت حسابرسی، به تأیید رسید. افزون بر این، بین تعارض نقش و پرحجم‌بودن بار کاری با برانگیختگی استرس، ارتباط مثبت مشاهده شد؛ اما میان ابهام نقش و برانگیختگی استرس، ارتباط معناداری به ‎دست نیامد. همچنین، نتایج نشان داد که میان برانگیختگی استرس و فرسودگی شغلی ارتباط مثبت وجود دارد؛ اما شواهدی مبنی بر رابطه معنادار بین برانگیختگی استرس و روش‌های تقلیل‌دهنده کیفیت حسابرسی به دست نیامد. از سوی دیگر، ارتباط مثبت میان فرسودگی شغلی و روش‌های تقلیل‌دهنده کیفیت حسابرسی نیز تأیید شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که موضوع تاب‌آوری در حرفه حسابرسی بر رفتارهای شخصی و کارکرد حسابرسان اثرگذار است. این مؤلفه می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش کیفیت کار حسابرسان و ایجاد فرسودگی و برانگیختگی استرس آنان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Individual Resilience Levels, Auditor Stress and Reducing Audit Quality Practices in Audit Profession

نویسندگان [English]

  • Hamed Arad 1
  • Seyyed Mohammad Moshashaee 2
  • Delara Eskandari 3
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Shafagh Higher Education Institution, Tonekabon, Iran.
3 MA., Department of Auditing, Shafagh Higher Education Institution, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the relationship between auditors' individual resilience and reducing audit quality practices with respect to the stress pattern in the audit profession.
Methods: The study is an applied-type survey, that in order to measure the resilience we used Connor and Davidson questionnaire, for reduction practices in audit quality the Otley and Pierce questionnaire, for burnout the Maslach questionnaire, and stress arousal of Smith et al. questionnaire. Relevant data were collected from 201 completed questionnaires among the Iranian Society of Certified Public Accountants and Auditors in Audit Organization in 2018 and structural equation method was used to analyze the findings.
Results: The results of the study show that there is a negative relationship between resilience and stress arousal, burnout and audit quality reduction methods. Since resilience is considered as an attribute for successful and positive compliance with stress and stress factors, the results suggest that if the auditor’s resilience is low in work, the stress is increased by workload. There is also a positive relationship between role conflict with stress arousal and role overload with stress arousal but no significant relationship was found between role ambiguity and stress arousal. There is also a negative relationship between resilience and reduced audit quality practices. If the auditor has resilience and this characteristic is further enhanced, he or she will adhere to the standard time budget for audits, and will perform all necessary procedures in accordance with auditing standards and the audit plan, and thus conduct audits of behaviors that lead to improve the quality of auditing. When the auditor has a large number of tasks and on the other hand does not have the time needed to perform the assigned tasks, his or her stress increases. The degree of conflict between the role and occupation of the auditors is the factor that causes the auditors' stress to be addressed in their audit process. The results also show that there is a positive relationship between burnout and reduced audit quality.
Conclusion: The results show that the resilience issue in the audit profession affects the personal behavior and professional outcomes of auditors. In fact, this factor can reduce the quality of auditor work and create burnout and stress arousal in the lead. However, stress arousal and its negative results do not affect job stress. Although some studies have documented that stress arousal can affect the reduction of audit quality, other studies have documented the effect of stress arousal on reducing audit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Reduced audit quality practices
  • Stress arousal
  • Burnout
توکلی طرحه‌ای، مجتبی؛ بیگلر، کیومرث؛ لطفی، رسول (1397). تأثیر شرایط استرس‌زای حسابرسان بر کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 4(2)، 24-37.
حساس یگانه، یحیی؛ آذین فر، کاوه (1389). رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(61)، 85- 98.
خلیفه سلطانی، سید احمد؛ براری، سمانه (1394). بررسی علل و پیامدهای استرس نقش حسابرس. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال 7(28)، 32- 55.
رامین‌مهر، حمید؛ چارستاد، پروانه (1394). روش تحقیق با کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیرزل). تهران، انتشارات ترمه.
فروغی راد، رسول؛ بزاززاده تربتی، حمیدرضا (1398). تأثیر استرس کار حسابرسان بر کیفیت حسابرسی. فصلنامه دانش حسابرسی، 19(74)، 151-174.
فلاح، علی؛ طاهری، بهناز (1397). تأثیر شرایط استرس شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت حسابداری، (10)، 63- 83.
کلاین، پل (1380). راهنمایی آسان تحلیل عاملی. (سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی، مترجمان)، تهران، سمت.
مجتهدزاده، ویدا؛ آقایی، پروین (1383). عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‎کنندگان. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 11(38)، 53- 76.
مرویان حسینی، زهرا؛ لاری دشت بیاض، محمود (1394). بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان. فصلنامه حسابداری سلامت، 4(1)، 57- 80.  
مشعشعی، سیدمحمد؛ هاشمی، سیدعباس؛ فروغی، داریوش (1397). تأثیر تفاوت‌های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‌ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 415-433.
نیکبخت، محمدرضا؛ محمودی خشرو، امید (1396). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در ایران با توجه به شاخص‌های هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCAOB). بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3)، 441- 462.
 
References
Agoglia, C. P., Hatfield, R. C., & Lambert, T. A. (2015). Audit team time reporting: An agency theory perspective. Accounting,OrganizationsandSociety, 44(C), 1–14.
Almer, E., & Kaplan, S. (2002). The effects of flexible work arrangements on stressors, burnout, and behavioral job outcomes in public accounting. BehavioralResearchinAccounting, 14(1), 1–34.
AmericanInstituteofCertifiedPublicAccountants.ThePCPSCPAfirm2013topissuesdiagnosticreport. (2013). Available online at: http://www.aicpa.org/InterestAreas/ PrivateCompaniesPracticeSection/StrategyPlanning/FirmStrategyandPlanning/DownloadableDocuments/2013-Top-Issues-Commentary.pdf Retrieved August 15, 2016.
Bamber, E. M., Snowball, D., & Tubbs, R. M. (1989). Audit structure and its relation to role conflict and role ambiguity: An empirical investigation. TheAccountingReview, 64(2), 285–299.
Beehr, T., Welsh, J., & Tabor, T. (1976). Relationship of stress to individually and organizationally valued states: Higher order needs as a moderator. JournalofAppliedPsychology, 61(1), 41–47.
Britt, T. W., & Jex, S. M. (2015). Thrivingunderstress:Harnessingdemandsintheworkplace. New York, NY: Oxford University Press.
Center for Audit Quality (CAQ). (2014). CAQ Approach to Audit Quality Indicators. Washington, DC, 2014. Available online at http://www.thecaq.org/caq-approachaudit-quality-indicators. Retrieved August 16, 2016.
Choo, F. (1995). Auditors' judgment performance under stress: A test of the predicted relationship by three theoretical models. JournalofAccounting, AuditingandFinance, 10(3), 611–641.
Choo, F., & Tan, K. B. (1997). A study of the relations among disagreement in budgetary performance evaluation style, job-related tension, job satisfaction and performance. BehavioralResearchinAccounting, 9, 199–218.
Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor Davidson Resilience Scale (CD-RISC). DepressionandAnxiety, 18(2), 76–82.
Cook, E., & Kelley, T. (1988). Auditor stress and time-budgets. TheCPAJournal, 58(7), 83–86.
Cooke, G. P. E., Doust, J. A. & Steele, M. C. (2013). A survey of resilience, burnout and tolerance of uncertainty in Australian general practice registrars. BMCMedicalEducation, 12, doi:10.1186/1472-6920-13-2.
Coram, P., Glavovic, A., Ng, J., & Woodliff, D. (2003). A survey of time budget pressure and reduced audit quality among Australian auditors. AustralianAccountingReview, 13(29), 38–44.
Coram, P., Glavovic, A., Ng, J., & Woodliff, D. (2004). The effect of risk of misstatement on the propensity to commit reduced audit quality acts under time budget pressure. Auditing: AJournalofPractice&Theory, 23, 159–167.
Coram, P., Glavovic, A., Ng, J., & Woodliff, D. (2008). The moral intensity of reduced audit quality acts. Auditing: AJournalofPractice&Theory, 27(1), 127–149.
Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (1993). A review and an integration of research on job burnout. AcademyofManagementReview, 18(4), 621–656.
Coutu, D. L. (2002). How resilience works. HarvardBusinessReview, 80(5), 46–51.
Davidson, R. A., & Neu, D. (1993). A note on the association between audit firm size and audit quality. ContemporaryAccountingResearch, 9(2), 479–488.
DeAngelo, L. (1981). Auditor size and auditor quality. JournalofAccountingandEconomics, 3(3), 183–199.
DeZoort, F. T., & Lord, A. T. (1997). A review and synthesis of pressure effects research in accounting. JournalofAccountingLiterature, 16, 28–86.
Donnelly, D. P., Quirin, J., & O'Bryan, D. (2003). Auditor acceptance of dysfunctional audit behavior: An explanatory model using auditors' personal characteristics. BehavioralResearchinAccounting, 15(1), 87–110.
Edwards, D., Bumard, P., Coyle, D., Fothergill, A., & Hannigan, B. (2000). Stress and Burnout in Community Mental Health Nursing: A Review of the Literature. JournalofPsychiatrMentHealthNurs, 7(1), 7-14.
Everly Jr, G.S., Davy, J.A., Smith, K.J., Lating, J.M., Nucifora, F.C. (2011). A Defining Aspect of Human Resilience in the Workplace: A Structural Modeling Approach. Resilienceinworkplace, 5(2), 98- 105.
Fallah, A., Taheri, B. (2017). The Impact of Job Stressors on Audit Quality in Tehran Stock Exchange, QuarterlyNewResearchinAccountingManagement, (10), 63-83. (inPersian)
Feldman, D., & Weitz, B. (1988). Career plateaus in the salesforce: Understanding and removing blockages to employee growth. JournalofPersonalSellingandSalesManagement, 8(3), 23–32.
Fisher, R. T. (2001). Role Stress, the Type A Behavior Pattern, and External Auditor Job Satisfaction and Performance. BehavioralResearchinAccounting, 13(1), 143-170.
Fogarty, T. J., Singh, J., Rhoads, G. K., & Moore, R. K. (2000). Antecedents and consequences of burnout in accounting: Beyond the role stress model. BehavioralResearchinAccounting, 12(1), 31–67.
Foroughi Rad, R., Bazazadeh Torbati, H.R. (2018). The Impact of Auditors' Work Stress on Audit Quality, AuditKnowledgeQuarterly, 19 (74), 151-174. (inPersian)
Gaertner, J. F., & Ruhe, J. A. (1981). Job-related stress in public accounting: CPAs who are under the most stress and suggestions on how to cope. JournalofAccountancy, 151(6), 68–74.
Girdano, D., & Everly, G. S. (1986). Controllingstressandtension (2nd ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.
Glover, S.M., Hansen, J.C., & Seidel, T.A. (2016). The informational value of the audit report date and the effect of SFAS No. 165. Available online at: http://ssrn.com/abstract=2561713 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2561713 Retrieved August 16, 2016.
Goolsby, J. R. (1992). A theory of role stress in boundary spanning positions of marketing organizations. JournaloftheAcademyofMarketingScience, 20(2), 155–164.
 Grunfeld, E., Whelan, T.J., Zitzelsberger, L., Willan, A.R., Montesanto, B., Evans W.K. (2000). Cancer care workers in Ontario: Prevalence of burnout job stress and job satisfaction. CMAJ, 163(2), 166-169.
Hassas Yeganeh, Yahya; Azinfar, Kaveh (2010). The Relationship between Audit Quality and Audit Institution Size, JournalofAccountingandAuditingReviews, 17 (61), 98-85.
(inPersian)
Hellesoy, O., Gronhaug, K., & Kvitastein, O. (2000). Burnout: conceptual issues and empirical findings from a new research setting. ScandinavianJournalofManagement, 16(3), 233-247.
Herda, D. N., & Martin, K. A. (2016). The effects of auditor experience and professional commitment on acceptance of underreporting time: A moderated mediation analysis. CurrentIssuesinAuditing, 10(2), A14–A27.
Herrbach, O. (2001). Audit quality, auditor behaviour and the psychological contract. TheEuropeanAccountingReview, 10(4), 787–802.
Jackson, S. E., Schwab, R. L., & Schuler, R. S. (1986). Toward an understanding of the burnout phenomenon. JournalofAppliedPsychology, 71(4), 630–640.
Jones, A., Norman, C., & Wier, B. (2010). Healthy lifestyle as a coping mechanism for role stress in public accounting. BehavioralResearchinAccounting, 22(1), 21–41.
Kelley, T., & Margheim, L. (1990). The impact of time budget pressure, personality, and leadership variables on dysfunctional auditor behavior. Auditing, A Journal of Practice & Theory, 9(2), 21–42.
Khalifa Soltani, S.A., & Barari, S. (2015). Investigating the Causes and Consequences of Stress in the Role of Auditors, QuarterlyJournalofFinancialAccounting, 7(28), 32-55.
(inPersian)
Klein, P. (1994). Easy-to-factoranalysis,translationofJalalSadrosadatandAsgharMinaee (First ed). Tehran: Samt Publication.
Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress,appraisalandcoping. New York: Springer Publishing Company, Inc.
LePine, J., Podsakoff, N., & LePine, M. (2005). A meta-analytic test of the challenge stressor-hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressors and performance. AcademyofManagementJournal, 48(5), 764–775.
Libby, R. (1983). Stress in accounting systems – Comments. AccountingReview, 589(2), 370–374.
Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. JournalofOrganizationalBehavior, 23(6), 695–706.
Malone, C. F., & Roberts, R. W. (1996). Factors associated with the incidence of reduced audit quality behaviors. Auditing, 15(2), 49–64.
Marouyan Hosseini, Z., Larry Dasht Beyaz, M. (2015). Investigating the role of burnout in the relationship between stress and job performance of auditors, QuarterlyJournalofHealthAccounting, 4(1), 57- 80. (inPersian)
Maslach, C. (1982). Understanding burnout: Definitional issues in analyzing a complex phenomenon. InW.Paine(Ed.),Jobstressandburnout:Research,theory,andinterventionperspectives(pp.29–40). Beverly Hills, CA: Sage Publishers.
Maslach, C., & Schaufeli, W. (1993). Historicalandconceptualdevelopmentofburnout. In W. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and research (pp. 1–16). Washington, D.C.: Taylor and Francis.
Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. AmericanPsychologist, 56, 227–239.
Mojtahedzadeh, V., Aghaie, P. (2004). Factors Influencing Independent Audit Quality from the Perspective of Independent Auditors and Users. JournalofAccountingandAuditingReviews, 11 (38), 53-76. (inPersian)
Montgomery, D. C., Blodgett, J. G., & Barnes, J. H. (1996). A Model of Financial Securities Salespersons’ Job Stress. TheJournalofServicesMarketing, 10(3), 21-38.
Moshashaei, S.M., Hashemi, S.A., & Foroughi, D. (2017). The Impact of Individual Auditors' Differences on Their Professional Commitment: Investigating the Mediating Role of Ethical Adaptation. JournalofAccountingandAuditingReviews, 25(3), 415-433.
(inPersian)
Nikbakht, M.R., Mahmoudi Khashroo, O. (2017). Investigating the Factors Affecting the Quality of Auditing in Iran According to the Indicators of Accounting Audit Board of Public Joint Stock Companies (PCAOB). JournalofAccountingandAuditingReviews, 24 (3), 462-441. (inPersian)
Ong, A.D., Bergeman, C. S., Bisconti, T. L., & Wallace, K. A. (2006). Psychological resilience, positive emotions, and successful adaptation to stress in later life. JournalofPersonalityandSocialPsychology, 91(4), 730–749.
Otley, D. T., & Pierce, B. J. (1996). The operation of control systems in large audit firms. Auditing: AJournalofPractice&Theory, 15(2), 65–84.
Paino, H., Smith, M., & Ismail, Z. (2012). Auditor acceptance of dysfunctional behavior: An explanatory model using individual factors. JournalofAppliedAccountingResearch, 13(1), 37–55.
Parker, D.E., & Decotiis, T.A. (1983). Organizational Determinants of Job Stress. Organizational Behavior and Human Performance, 32(2), 160-177.
Persellin, J., Schmidt, J., & Wilkins, M. S. (2015). Auditorperceptionsofauditworkloads,auditquality,andtheauditingprofession. Available online at http://dx.doi.org/10. 2139/ssrn.2534492.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Standing advisory group meeting: Initiative to improve audit quality – Root cause analysis, audit quality indicators, and quality control standards. (2014). Available online at http://pcaobus.org/News/Events/Documents/624252014_SAG_Meeting/06242014_AQI.pdf Retrieved August 18, 2016 .
Raghunathan, B. (1991). Premature signing-off on audit procedures: An analysis. AccountingHorizons, 5(2), 71–79.
Ramin Mehr, H., Charstad, P. (2015). Research MethodUsingStructuralEquationModeling(LierselSoftware), Tehran, Terme Publications. (inPersian)
Rizzo, J. R., House, R. J., & Lirtzman, S. I. (1970). Role conflict and role ambiguity in complex organizations. AdministrativeScienceQuarterly, 15(2), 150–163.
Robertson, I. T., & Cooper, C. L. (2013). Resilience.StressandHealth, 29, 175–176.
Rogelberg, S.G., & Reiter Palmon (2007). TheEncyclopediaofIndustrialandOrganizationalPsychology. Available at: https://works.bepress.com/roni_reiter palmon/4. [Online] [9 February 2019]
Schaufeli, W.B., Buunk, B.P. (2003), burnout: An Overview of 25 years of research and theorizing, The handbook of work and health psychology edited by M.J., Schabracq, J.A.M, Winnubst and C.L,Cooper.
Securities and Exchange Commission. SEC News Digest 2013–2015. (2013). Available onlineat https://www.sec.gov/news/digest/2013/dig110713.htm Retrieved August 15, 2016.
Senatra, P. T. (1980). Role conflict, role ambiguity, and organizational climate in a public accounting firm. TheAccountingReview, 55, 594–603.
Smith, K.J., Davy, J.A., & Everly, G.S. (2006). The assessment of the construct distinctiveness of stress arousal and burnout.PsychologicalReports, 99, 396–406.
Smith, K. J., Davy, J. A., & Everly, G. S. (2007). An assessment of the contribution of stress arousal to the beyond the role stress model. AdvancesinAccountingBehavioralResearch, 10, 127–158.
Smith, K. J., Davy, J. A., & Stewart, B. R. (1998). A comparative study of the antecedents and consequences of job dissatisfaction and turnover intentions among women and men in public accounting firms. AdvancesinPublicInterestAccounting, 7, 193–227.
Smith, K. J., Emerson, D. J., & Everly, G. S. (2017). Stress arousal and burnout as mediators of role stress in public accounting. AdvancesinAccountingBehavioralResearch, 20, 79-116.
Smith, K. J., Everly, G. S., & Haight, G. T. (2012). SAS4: Validation of a four-item measure of worry and rumination. AdvancesinAccountingBehavioralResearch, 15, 101–131.
Smith, K.J., & Emerson, D.J. (2017). An analysis of the relation between resilience and reduced audit quality within the role stress paradigm. AdvancesinAccounting, 37, 1-14.
Strumpfer, D.J.W. (2003). Resilience and burnout: A stich that could save nine. SouthAfricaJournalofPsychology, 33, 69–79.
Sweeney, J., & Summers, S. (2002). The effect of the busy season workload on public accountants' job burnout. BehavioralResearchinAccounting, 14, 223–245.
Tavakkoli TorHeee, M., Beigi, K. & Lotfi, R. (2018). The Impact of Auditors' Stressful Conditions on Audit Quality in Tehran Stock Exchange. QuarterlyJournalofManagementandAccountingStudies, 4(2), 24-37. (inPersian)
Utami, I., & Nahartyo, E. (2013). The Effect of Type a Personality on Auditor Burnout: Evidence from Indonesia. GlobalJournalofBusinessResearch, 5(2), 89-102.
Wal, C. K., May, T. G., Ye, T. S., Yuan, T. S., & Mun, Y.Y. (2013). Therelationshipbetweenworkstressandauditors’jobperformance, M. A. Thesis in Accounting, University Tunku Abdul Rahman.
Weick, K. E. (1983). Stress in accounting systems. TheAccountingReview, 58, 350–369.
Wiryathi, N. M., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2014). Influence of Role Stressors on Auditor’s Burnout with Emotional Intelligence as Moderating Variables. E-JournalEkonomiDanBisnisUniversitasUdayana, 5(3), 227-244.
Yan, H., Xie, S. (2016). How does auditors’ work stress affect audit quality? Empirical evidence from the Chinese stock market. ChinaJournalofAccountingResearch, 9(4), 305-319. http://dx.doi.org/10.1016/j.cjar.2016.09.001.