بررسی رابطه غیرخطی افشای اختیاری و ارزش شرکت با بهره‌گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ارزش شرکت، نتیجه اقدام‌ها و تصمیم‌های مدیریت در ابعاد گوناگون و شاخصی از چگونگی درک بازار از شرکت است که از میزان و نحوه افشای اطلاعات شرکت منبعث شده است. پژوهش پیش رو، مدلی غیرخطی از رابطه افشای اختیاری و ارزش شرکت در حضور عواملی است که انتظار می‌رود مشابه با افشای اختیاری، از قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی برخوردار بوده یا بر میزان مربوط بودن افشای اختیاری تأثیرگذارند.
روش: بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، متغیرهایی همچون محافظه‌کاری حسابداری، رقابت در بازار محصول، سطح نگه‌داشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، وجود رابطه غیرخطی در حضور هر یک از متغیرهای نام‌برده بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج بررسی 124 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1392 تا 1396 نشان داد که متغیرهای محافظه‌کاری حسابداری، سطح نگه‌داشت وجه نقد و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بین رابطه غیرخطی میان افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه ایجاد می‌کنند و حضور متغیر سطح نگه‌داشت وجه نقد در تبیین مدل، قدرت بیشتری دارد. ضریب اثرگذاری افشای اختیاری اطلاعات در سطوح پایین وجه نقد، منفی است؛ اما این اثر، به‌ازای مقادیر بیشتر از 152/0 معکوس می‌شود و بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد.
نتیجه‌گیری: نقدینگی زیاد ممکن است با هزینه‌های نمایندگی سنگین همراه باشد؛ اما زمانی که افشا باکیفیت باشد، تأثیر جریان‌های نقد آزاد بر ارزش شرکت قوی‌تری است. به بیان دیگر، بهبود کیفیت افشا، به بهبود استفاده از وجوه نقد و سرمایه‌گذاری در طرح‌های با خالص ارزش فعلی مثبت، کاهش سوءاستفاده از وجه نقد و افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the Nonlinear Relationship between Voluntary Disclosure and Firm Value by the Use of PSTR Model

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Kamran 1
  • Gholamhosein Assadi 2
  • Hamideh Asna Ashari 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The value of the company is the result of various management actions and decisions. At the same time, it is an indicator of how the market perceives the company that is derived from the extent and manner of disclosing information. This study seeks to provide a non-linear model of the relationship between voluntary disclosure and firm value in the presence of factors that are expected to have a similar capability to reduce information asymmetry or to influence the value relevance of voluntary disclosure.
Methods: Accounting conservatism, product market competition, cash holding levels, corporate governance and macroeconomic instability were considered according to the theoretical and empirical literature and using the panel smooth transition regression model (PSTR), the existence of a nonlinear relationship in the presence of each of these variables was investigated.
Results: The results of analysis of 124 companies listed in the Tehran Stock Exchange during 2013 to 2016 showed that accounting conservatism, cash holding level and macroeconomic instability variables are able to establish a nonlinear relationship between voluntary disclosure and firm value but the presence of cash holding level variable has more power in explaining the optimal relationship. Also, the effect of voluntary disclosure of information at low cash levels is negative, but for values greater than 0.152, this effect is reversed and has a positive effect on firm value.
Conclusion: According to the theory of free cash flow and the agency theory, it is argued that the goal of the manager is not to increase the wealth of shareholders, and by holding free cash, he may take steps for personal gain. Hence, high liquidity is associated with high agency costs. But when the quality of disclosure is high, free cash flows have a stronger impact on firm value. In other words, improving the quality of disclosure improves the use of cash and investment in projects with a positive net present value, reduces the misuse of cash, and increases the firm value. Also, one of the ways to increase the firm value by voluntary disclosure is to reduce the cost of transactions by reducing the cost of financing. Given that most sample companies were in the second regime, the importance of voluntary disclosure in promoting the value of the company would be more important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary disclosure
  • Cash holding level
  • Firm Value
  • Panel smooth transition regression
اسدی، غلامحسین؛ بیات، محسن (1394). تأثیر حسابداری محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر ارزش شرکت. مجله حسابداری مدیریت، 8(24)، 1-12.
اعتمادی، حسین؛ حصارزاده، رضا؛ محمدآبادی، مهدی؛ بذرافشان، آمنه (1391). افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 5(13)، 67-77.
بشیری منش، نازنین؛ رحمانی، علی؛ حسینی، سید علی؛ موسوی، میرحسین (1394). قیمت‌گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(3)، 279-300.
بشیری منش، نازنین؛ رحمانی، علی؛ موسوی، میرحسین (1395). پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(4)، 161-186.
پورحیدری، امید؛ حسین پور، حمزه (1391). بررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهام شرکت‌‎ها. چشم‌انداز مدیریت مالی، (5)، 9-28.
پورزمانی، زهرا؛ خریدار، احسان رضا (1392). تأثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی، تحلیل اوراق بهادار، 6(20)، 79-89.
پورزمانی، زهرا؛ منصوری، فرناز (1394). تأثیر کیفیت افشا، محافظه‎کاری و رابطه متقابل آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(25)، 85-102.
جودی، سمیرا؛ منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه (1398). کیفیت حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، عدم تقارن اطلاعاتی و نگه‌داشت وجه نقد: افزایش یا کاهش ارزش شرکت؟ بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 39-64.
خواجوی، شکرالله؛ علیزاده تپه، وحید (1393). بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(42)، 89-115.
خوش طینت، محسن؛ قره داغی، مریم؛ رسولی، سمیه (1397). تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(22)، 21-48.
دهقان منشادی، محمد؛ پور رحیم، پروین (1392). رابطه بین بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(67)، 171-192.
راسخی، سعید؛ منتظری، مجتبی (1394). اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از رگرسیون انتقال ملایم (STR). فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 6(22)، 7-31.
رحیمی اسفه سالاری، دانیال؛ زارعی، علیرضا (1392). بررسی تأثیر تغییرات افشای اختیاری بر ارزش شرکت. اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، مؤسسه بین‌المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، دریافت‌شده از http://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_263.html.
رحیمیان، نظام الدین؛ صالح نژاد، سیدحسن؛ سالکی، علی (1388). رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16(58)، 71-86.
فروغی، داریوش؛ آدینه جونقانی، احمد (1391). رابطه بین میزان افشای اطلاعات و ارزش شرکت. پژوهش‌نامه حسابداری مالی و حسابرسی، 4(14)، 117-142.
قربانی، سعید؛ عدیلی، مجتبی (1391). نگه‌داشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی. مجله دانش حسابداری، 3(8)، 131-149.
کرمی، اعظم (1393). تأثیر میزان افشای اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
محمدی، حمید؛ صالحی راد ، معصومه؛ حاجی زاده، سعید (1391). شناسایی مدیریت آرایشی سود با استفاده از قانون بنفورد. دانش حسابرسی، 11(45)، 51-67.
مرادی، جواد؛ ولی پور، هاشم؛ خادمی، مهدی (1393). بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2(2)، 87-98.
معبادی، مجید؛ عبدلی، محمد رضا؛ دهدار، فرهاد؛ دارایی، محسن (1393). ارتباط بین نگه‌داشت نقدینگی و ارزش شرکت­هایپذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 14(55)، 151-174.
نمازی، محمد؛ رضایی، غلامرضا؛ ممتازیان، علیرضا (1393). رقابت در بازار محصول وکیفیت اطلاعات حسابداری. مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 6(2)، 131-166.
نمازی، محمد؛ کاشانی پور،  فرهاد (1394).بررسی رابطه بین محافظه‌کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(4)، 521-540.
نیکبخت ، محمدرضا؛ کلهر نیا، حمید (1396). بررسی رابطه شفافیت اطلاعاتی، نقدشوندگی و ارزشیابی شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(33)، 1-16.
نیکومرام، هاشم؛ محمدزاده سالطه، حیدر (1389). رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود. مدیریت بهره‌وری، 4(15)، 187- 210.
 
References
Amihud, Y., & Mendelson, H. (2008). Liquidity, the value of the firm, and corporate finance. Journal of Applied Corporate Finance, 20(2), 32-45.
Ammann, M., Oesch, D., & Schmid, M.M. (2011). Corporate governance and firm value: International evidence. Journal of Empirical Finance, 18(1), 36–55.
Asadi, G., Bayat, M. (2015). The Impact of Conditional and Unconditional Conservatismon FirmValue. Management Accounting, 8(24), 1-12. (in Persian)
Balakrishnan, K., Billings, M., Kelly, B., & Ljungqvist, A. (2014). Shaping Liquidity: On the Causal Effects of Voluntary Disclosure. Journal of Finance, 69(5), 2237-2278.
Ball, R., & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in U.K. private firms: Comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 83-128.
Bashirimanesh, N., Rahmani, A., & Mosavi, M. (2016). Consequences of Voluntary Disclosure: Structural Equation Modeling Approach. Empirical Research in Accounting, 5(4), 161-186. (in Persian)
Bashirimanesh, N., Rahmani, A., Hosseini, S., Mosavi, M. (2015). Value relevance of voluntary disclosure in capital market of Iran. Accounting and Auditing Review, 22(3), 279-300.
(in Persian)
Belgacem, I. & Omri, A. (2014). The value relevance of voluntary disclosure: evidence from Tunisia stock market international. Journal of Management, Accounting and Economics, 1(5), 353–370.
Black, B., Love, I., & Rachinsky, A. (2006). Corporate governance indices and firms’ market value time series evidence from Russia. Emerging Markets Review, 7(4), 361-379.
Byun, H.S., Lee, J.H., & Park, K.S. (2012). How Does Product Market Competition Interact with Internal Corporate Governance? Evidence from the Korean Economy. Asia-Pacific journal of financial studies, 41(4), 377-423.
Chen, K.C.W., Chen, Z., & Wei, K.C.J. (2009). Legal Protection of Investors, Corporate Governance, and the Cost of Equity Capital. Journal of Corporate Finance, 15, 273-289.
Cheung, Y-L., Jiang, P., & Tan, W. (2010). A transparency Disclosure Index measuring disclosures: Chinese listed companies. Journal of Accounting and Public Policy, 29(3), 259-280.
Cormier, D., & Martinez, I. (2006). The Association between Management Earnings Forecasts, Earnings Management, and Stock Market Management. Accounting Review, 70, 193-226.
Dehghan manshadi, M., & pourrahim, P. (2013). The Examination of the Relationship between Macroeconomic Instability and Economic Growth in Iran. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 21 (67), 171-192. (in Persian)
Durnev, A., & Kim, E. H. (2005). To Steal or Not to Steal: Firm Attributes, Legal Environment, and Valuation. Journal of Finance, 60, 1461-1493.
Etemadi, H., Hesar zadeh, R., Mohamad Abadi, M., & Bazr Afshan, A. (2012). Disclosure and Firm Value: Evidence from Iran's Emergence Stock Market. Management Accounting, 5(13), 67-77. (in Persian)
Fang, V. W., Noe, T. H., & Tice, S. (2009). Stock market liquidity and firm value. Journal of Financial Economics, 94, 150–169.
Ferreira, M., & Vilela, A. (2004). Why do firms fold cash? Evidence from EMU countries. European Financial Management, 10 (2), 295-319.
Foroughi, D., & Adineh Joonghani, A. (2012). The relationship between information disclosure and firm value. The Financial Accounting and Auditing Research, 4 (14), 117-142.
 (in Persian)
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting & Economics, 39(2), 295-327.
Garleanu, N., & Pedersen, L. (2004). Adverse Selection and the Required Return. Review of Financial Studies, 17, 643-665.
Ghorbani, S., & Adili, M. (2012). Firm Value, Cash Holdings and Information Asymmetry. Accounting Knowledge, 3(8), 131-149. (in Persian)
Gietzmann, M. & Trombetta, M. (2003). Disclosure interactions: Accounting policy choice and voluntary disclosure effects on the cost of raising outside capital. Accounting and Business Research, 33(3), 187-205.
Gigler, F., Kanodia, C., Sapra, H., & Venugopalan, R. (2008). Accounting Conservatism and the Efficiency of Debt Contracts. Journal of Accounting Research, 47 (3), 767-97.
Giroud, X., & Mueller, H. M. (2011). Corporate governance, product market competition, and equity prices. The Journal of Finance, 66(2), 563-600.
Givoly, D., Hayn, C., & Natarajan, A. (2007). Measuring reporting conservatism. The Accounting Review, 82 (1), 65-106.‏
Gonzalez, A., Terasvirta, T., & Van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 604, 1-33.
Graham, J.R. & Harvey, C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60(23), 187-243.
Hassan, O, Romilly P., Giorgioni G., & Power, D. (2009). The value relevance of disclosure: Evidence from the emerging capital market of Egypt. The International Journal of Accounting, 44(1), 79-102.
Haushalter, D., Klasa, S., & Maxwell, W.F. (2007). The Influence of Product Market Dynamics on a Firm’s Cash Holdings and Hedging Behavior. Journal of Financial Economics, 84(3), 797-825.
Joudi, S., Mansourfar, G., Didar, H. (2019). Internal and External Corporate Governance Quality, Information Asymmetry and Cash Holdings: Increase or Decrease in the Firm Value. Accounting and Auditing Review, 26(1), 39-64. (in Persian)
Jude, E. (2010). Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach. Journal of Economic Development, 35, 15-33.
Karami, A. (2014). The effect of voluntary disclosure of information on the value of companies listed on the stock exchange. Master Thesis, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Faculty of Management and Accounting. (in Persian)
Khajavi, S., & Alizadeh, V. (2014). Investigating the Impacts of Voluntary Disclosure Level on the Information Asymmetry of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 11(42), 89-114. (in Persian)
Khoshtinat Nik Niyat, M., gharehdaghi, M., Rasouli, S. (2019). Effects of Earnings Management on Disclosure and True Financial Performance. Empirical Research in Accounting, 8(4), 21-48. (in Persian)
Kim, O., & Verrecchia, R. (1994). Market liquidity and volume around earnings announcements. Journal of Accounting and Economics, 17(1), 41-68.
LaFond, R. & Watts, R. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83(2), 447-448.
Lazarides, T., Drimpetas, E., Argyropoulou, M., & Motwani, J. (2009). Corporate governance and information systems excellence factor. International Journal of Business Excellence, 2(1), 16-29.
Leuz, C., & Verrecchia, R. (2000). Economic consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research, 38(3), 91-124.
Leuz, C., & Wysocki, P. (2008). Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation: A Review and Suggestions for Future Research. Working Paper, 1–90. https://ssrn.com/abstract=1105398.
Li, X. (2010). The impact of product market competition on quantity and quality of voluntary disclosures. Review of accounting studies, 15, 663-711.
Lin, F. L. (2013). Board Ownership and Firm Value in Taiwan-A Panel Smooth Transition Regression Model. Journal for Economic Forecasting, 4, 148-160.
Louis, H., Sun, A., & Urcan, O. (2012). Value of cash holding and accounting conservatism. Contemporary Accounting Research, 29(4), 1249-1271.
Maabadi, M., Dehdar, F., Abdoli, M.R., & Daraei, M. (2013). Relationship between the maintenance of liquidity and the value of accepted companies in Tehran stock exchange. Journal of Accounting Knowledge, 55(14), 151-174. (in Persian)
Martínez-Sola, C., García Teruel, P.J., & Martínez Solano, P. (2013). Corporate cash holding and firm value. Applied Economics, 45, 161–70.
Menike, L.M.C.S. (2006). The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Prices in Emerging Sri Lankan Stock Market. Sabaragamuwa University Journal, 6(1), 50-67.
Merton, R. C. (1987). A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. The Journal of Finance, 42(3), 483–510.
Mohammadi, H., Salehi Rad, M., & Hajizadeh, S. (2011). Identify Cosmetic Earning Management Using Benford's Law. Auditing Knowledge, 11 (45), 51-67. (in Persian)
Moradi, J., valipour, H., & Khademi, M. (2014). Investigation of the Impact of Disclosure Quality on the Relationship between free Cash Flow and Firm Value. Asset Management and Financing, 2(2), 87-98. (in Persian)
Namazi, M., & Kashanipour, F. (2016). Investigation of the relationship between conservatism in financial reporting and stock liquidity of the listed companies on Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 22(4), 521-540. (in Persian)
Namazi, M., Rezaei, G., & Momtazian, A. (2015). Product Market Competition and Accounting Information Quality. Jornal of Acconting Advances, 6(2), 131-166. (in Persian)
Nikbakht, M. R., & Kalhornia, H. (2017). Investigating the relationship between information transparency, liquidity and company evaluation. The Financial Accounting and Auditing Research, 9 (33), 1-16. (in Persian)
Nikoomaram, H., & Mohammadzadeh Salteh, H. (2010). Relationship between Corporate Governance and Earnings Management. The Journal of Productivity Management, 4 (15), 187-210. (in Persian)
Nogueira, R. & Ledesma, M. (2010). Does Exchange Rate Pass-Through Respondto Measures of Macroeconomic Instability? Journal of Applied Economics, 14(1), 167-180.
Oxelheim, L., Wihlborg, C., & Thorsheim, M. (2012). CFO’s information challenge in macroeconomic risk, in Ulrich Hommel, Michael Fabich, Ervin Schellenberge and Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 189-208.
Park, Y., Wilcox, W. & Berry, K.T. (2011). Does Conservatism Affect the Value Relevance of Discretionary Accounting Disclosures? ASBBS Annual Conference: Las Vegas, 18(1). 261-294.
Petrova, E., Georgakopoulos, G., Sotiropoulos, I., & Vasileiou, K. (2012). Relationship between cost of Equity Capital and Voluntary Corporate Disclosures. International Journal of Economics and Finance, 4 (3), 83-96.
Plumlee, M., Brown, D., & Marshall, S. (2008). The Impact of Voluntary Environmental Disclosure Quality on Firm Value. http://ssrn.com. pp. 1-64.
Poor Heidari, O., & Hosein poor, H. (2012). Investigating the Relationship between mandatory and voluntary Disclosure with firm Value. Financial management perspective, 5, 9-28. (in Persian)
Poor Zamani, Z., & Kharidar, E. (2014). Impact of major institutional owners on firm value. Financial Knowledge of Securities Analysis, 6(4), 79-89. (in Persian)
Poor Zamani, Z., & Mansori, F. (2015). The impact of disclosure quality, conservetism and joint impact of them on cost of equity capital. The Financial Accounting and Auditing Research, 7(25), 85-102. (in Persian)
Rahimi Esfe Salari, D., & Zarei, A. (2013). Investigating the effect of voluntary disclosure changes on company value. First National Conference on Accounting and Management, Shiraz, Kharazmi International Educational and Research Institute. http://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_263.html (in Persian)
Rahimian, N., Salehnejad, S., & Saleki, A. (2010). Relationship between the Some of Corporate Governance Mechanisms and Information Asymmetry in the Firms listed in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 16(4), 71-86. (in Persian)
Rasekhi, S., & Montazeri, M. (2016). The Impact of Macroeconomic Instability on Exchange Rate Pass through: Some Evidence from Smooth Transition Regression (STR) Model. Journal of Economy Modeling Research, 6 (22), 7-31. (in Persian)
Wagenhofer, A. (2004). Accounting and economics: What we learn from analytical models in financial accounting and reporting. In C. Leuz, D. Pfaff, & A. Hopwood (Eds.), the Economics and Politics of Accounting Oxford: OUP.