نویسنده = کامیابی، یحیی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر شاخص‌های کیفیت سود بر قدرت مدل‌های پیش‌بینی درماندگی مالی

دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 103-126

ساسان مهرانی؛ یحیی کامیابی؛ فرزاد غیور


2. بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطۀ بین مدیریت واقعی سود و هزینۀ سرمایه

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 19-38

یحیی کامیابی؛ معصومه شهسواری؛ رسول سلمانی