بررسی تأثیر شاخص‌های کیفیت سود بر قدرت مدل‌های پیش‌بینی درماندگی مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 مربی گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسۀ شاخص‌های کیفیت سود در شرکت‌های درمانده و سالم و تعیین میزان اثرگذاری آنها بر درماندگی مالی و قدرت مدل‌های پیش‌بینی است. بدین منظور اطلاعات 211 شرکت درماندۀ منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‎های 1384 تا 1393 جمع‎آوری شده است. در این مطالعه از 27 شاخص مالی و سه شاخص کیفیت سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی و نوسانات سود استفاده می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد شرکت‌های درمانده در مقایسه با شرکت‌های سالم، کیفیت سود پایین‌تری دارند. همچنین، با افزایش شاخص‌های کیفیت سود، احتمال مواجهه با درماندگی مالی کاهش می‌یابد و افزودن شاخص‌های کیفیت سود به مدل اولیۀ مبتنی بر شاخص‌های مالی، قدرت پیش‌بینی‌کنندگی آن را افزایش می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Effectiveness of Earnings Quality Indices on the Power of Financial Distress Prediction Models

نویسندگان [English]

  • Sasan Mehrani 1
  • Yahya Kamyabi 2
  • Farzad Ghayour 3
1 Associate Prof. in Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Instructor in Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

This study aims at comparing the earnings quality indices in both distressed and healthy firms and determining their effectiveness on the financial distress and the power of predicting models. Therefore, the information provided by 211 distressed firms selected by certain distress criteria and 211 healthy firms listed in Tehran Stock Exchange during 2006-2015 is used. In this study, twenty-seven financial indices and three earnings quality indices including “accruals quality”, “absolute value of abnormal accruals” and “earnings volatility” are applied. Findings reveal that earnings quality of the distressed firms is significantly less than the healthy ones. In addition, by increasing the earnings quality indices, the probability of encountering with financial distress position decreases. Finally, adding the earnings quality indices to the primary model based on financial indices enriches its predictability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings quality indices
  • Financial distress
  • Financial indices
ابراهیمی، س.ک.؛ بهرامی‌نسب، ع.؛ ممشلی، ر. (1395). تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود، فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(4)، 434-415.
افلاطونی، ع.؛ خزایی، م. (1395). بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)،
288-269.
بهرامفر، نقی.؛ مهرانی، س.؛ غیور، ف. (1384). بررسی رابطۀ بین نسبت‎های نقدینگی سنتی و نسبت‎های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت‌ها، فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12(2)، 18-3.
جبارزاده، س.؛ خدایار یگانه، س.؛ پور‌رضا، ا. (1388). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامۀ راهبرد حسابداری مالی، 1(2)، 80-60.
جمالیان‌پور، م.؛ ثقفی، ع. (1392). اقلام تعهدی غیرمنتظره، انحراف پایداری سود و بحران مالی. مجلۀ دانش حسابداری، 4(12)، 33-7.
دستگیر، م.؛ حسین‌زاده، ع.؛ خدادادی، و.؛ واعظ، س.ع. (1391). کیفیت سود در شرکت‎های درماندۀ مالی، مجلۀ پژوهش‌های حسابداری مالی، 1(11)، 16-1.
صالحی، م.؛ بذرگر، ح. (1394). رابطۀ بین کیفیت سود و ورشکستگی، نشریۀ راهبرد مدیریت مالی، 3(1)، 140-113.
علیزاده، س.؛ ملک‌محمدی، س. (1390). داده‌کاوی و کشف دانش-گام به گام با نرم‌افزار کلمنتاین، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
فدایی‌نژاد، م.ا.؛ شهریاری، س.؛ سلیم، ف. (1394). تجزیه و تحلیل رابطۀ ریسک درماندگی مالی و بازده سهام، نشریۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(2)، 262-243.
کردستانی، غ.؛ تاتلی، ر. (1393). کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت‌ها، مجلۀ مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3(11)، 19-4.
مشایخی، ب.؛ گنجی، ح. (1393). تأثیر کیفیت سود بر پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 6(22)، 173-147.
منصورفر، غ.؛ غیور، ف.؛ اسدی، م. (1395). اثر تعدیل‌گر کیفیت سود در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، 4(4)، 44-25.
ولی‌پور، ه.؛ طالب‌نیا، ق.؛ جوانمرد، س.ع. (1392). بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت‌های دارای بحران مالی، دانش حسابداری، 4(13)، 103-75.
هومن، ح.ع. (1390). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری، تهران، پیک فرهنگ.
Aflatooni, A. & Khazaei, M. (2016). Investigating the effect of accruals quality and disclosure quality on labor investment inefficiency. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(3), 269-288. (in Persian)
Al-Attar, A., Hussain, S. & Zuo, L.Y. (2008). Earnings quality, bankruptcy risk and future cash flows. Accounting and Business Research, 38 (1), 5-20.
Alizadeh, S. & Malek Mohamadi, S. (2012). Data mining & knowledge discovery. Tehran. Khajeh Nasir Toosi University of Technology. (in Persian)
Asquith, P., Gertner, R. & Scharfstein, D. (1994). Anatomy of financial distress: An examination of junk-bond issuers. Quarterly Journal of Economics, 109)3(, 1189-1222.
Bahramfar, N., Mehrani, S. & Ghayour, F. (2005). The survey of relation between traditional liquidity ratios and cash flow statement ratios for going-concern evaluation. The Iranian Accounting and Auditing Review, 12(2), 3-18.
(in Persian)
Chen, W.S. & Du, Y.K. (2009). Using neural networks and data mining techniques for the financial distress prediction model. Expert Systems with Applications, 36(2), 4075-4086.
Chi, X., Lou, C. & Yu, X. (2011). Financial distress prediction based on SVM and MDA methods: the case of Chinese listed companies. Quality and Quantity, 45(3), 671-686.
Dastgir, M., Hoesin Zadeh, A., Khodadadi, V. & Vaez, S.A. (2012). Earning quality in failed firms. Journal of Financial Accounting Research, 1(11), 1-16.
(in Persian)
Dechow, P. & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(supplement), 35-59.
Denis, D. & Denis, D. (1995). Causes of financial distress following leveraged recapitalizations. Journal of Financial Economics, 37(2), 129-157
Ebrahimi, S., Bahraminasab, A. & Mamashli, R. (2017). The effect of financial crisis on earnings quality. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(4), 415-434. (in Persian)
Fadaeinezhad, M.S., Shahriari, S. & Salim, F. (2015). An analysis of the relationship between financial distress risk and equity returns. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(4), 415-434. (in Persian)
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M. & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295-327.
Francis, J., Nanda, D.J. & Olsson, P. (2008). Voluntary disclosure, earnings quality and cost of capital. Journal of Accounting Research, 46(1), 53-99.
Garcia Lara, J.M., Osma, B.G. & Penalva, F. (2009). Conditional conservatism and firm investment efficiency. Review of Accounting Studies, 14(1), 161-201.
Gilbert, L. R., Menon, K. & Schwartz, K. B. (1990). Predicting bankruptcy for firms in financial distress. Journal of Business Finance and Accounting, 17)1(, 161-171.
Gordon, M. J. (1971). Toward a theory of financial distress. The Journal of Finance, 26(2), 347-356.
Hopwood, W., McKeown, J. & Mutchler, J. (1994). A reexamination of auditor versus model accuracy within the context of the going-concern opinion decision. Contemporary Accounting Research, 10(2), 409-431.
Houman, H.A. (2012). Analysis of multivariate data in behavioral research. Tehran. Peyk-e-farhang. (in Persian)
Jabarzadeh, S., Khodayar Yeghaneh, S. & Pourreza, A. (2009). The investigation of the relationship between profit smoothing and corporate collapse in Tehran stock exchange. Quarterly Financial Accounting, 1(2), 60-80. (in Persian)
Jamalianpour, M. & Saghafi, A. (2013). Abnormal Accruals, earning instability and financial distress. Journal of Accounting Knowledge, 4(12), 7-33.
(in Persian)
Kordestani, Gh. & Tatli, R. (2014). Earnings quality and firms financial position. Journal of Accounting and Auditing Studies, 3(11), 4-19. (in Persian)
Lau, A. H. (1987). A five-stage financial distress prediction model. Journal of Accounting Research, 25(1), 127-138.
Mansourfar, Gh., Ghayour, F. & Asadi, M. (2017). The moderating effect of earning quality on financial distress prediction of companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy, 4(4), 25-44.
(in Persian)
Megginson, W.L., Meles, A., Sampagnaro, G. & Verdoliva, V. (2016). Financial distress risk in initial public offerings: how much do venture capitalists matter? Journal of Corporate Finance, DOI:10.1016/j.jcorpfin.2016.09.007.
Opler, T. & Titman, S. (1994). Financial distress and corporate performance. The Journal of Finance, 49(3), 1015-1040.
Rosner, R. L. (2003). Earning manipulation in failing firms. Contemporary Accounting Research, 20(2), 361-408.
Ruihao, K. (2012), Predicting financial distress in debt contracting. University of California, Los Angeles.
Salehi, M. & Bazrgar, H. (2015). The relationship between earnings quality and insolvency risk. Journal of Financial Management Strategy, 3(1), 113-140. (in Persian)
Valipour, S.H., Talebnia, Gh. & Javanmard, S.A. (2013). The investigation of earning management effects on earning quality in firms under financial crises. Journal of Accounting Knowledge, 4(13), 75-103. (in Persian)
Ward, T. J. & Foster, B. P. (1997). A note on selecting a response measure for financial distress. Journal of Business Finance and Accounting, 24(6), 869-879.