نمایه نویسندگان

آ

ب

 • بهرامفر، دکتر نقی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت [دوره 7، شماره 1، 1377]

ت

 • تهرانی، دکتر رضا بررسی روایی خط مشی بورس اوراق بهادار تهران در زمینه افزایش سرمایه نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس [دوره 7، شماره 1، 1377]

ر

 • رسولی، ولی الله ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت [دوره 7، شماره 1، 1377]
 • رضازاده، جواد قانون ها و قانونماهای حسابداری [دوره 7، شماره 1، 1377]

س

 • سجادی، دکتر حسین عوامل مرتبط با سود غیر منتظره و رابطه آن با قیمت سهام [دوره 7، شماره 1، 1377]

ص

 • صادقی، محمد پژوهشهای کاربردی در حسابداری [دوره 7، شماره 1، 1377]
 • صادقی، محمد پژوهش های کاربردی در حسابداری (قسمت یازدهم) [دوره 7، شماره 2، 1377]
 • صمیمی، دکتر احمد جعفری جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران [دوره 7، شماره 2، 1377]

ط

 • طینت، دکتر محسن خوش اثرات ارائه صورت های مالی بر قضاوت سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری [دوره 7، شماره 1، 1377]

ف

 • فوکلایی، محمدحسین رمضانی بررسی روایی خط مشی بورس اوراق بهادار تهران در زمینه افزایش سرمایه نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس [دوره 7، شماره 1، 1377]

م

 • مجتهدزاده، دکتر ویدا بررسی حوزه های مسؤولیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرسان مستقل [دوره 7، شماره 2، 1377]

ن

 • نژاد، سید حسن صالح جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران [دوره 7، شماره 2، 1377]
 • نمازی، دکتر محمد بررسی سیستم "هزینه یابی بر مبنای فعالیت" در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن [دوره 7، شماره 2، 1377، صفحه 71-106]
 • نوروش، دکتر ایرج بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1377]
 • نوروش، دکتر ایرج تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی [دوره 7، شماره 2، 1377]