نویسنده = �������� ������ ���������� ����������
گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکار

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 517-543

10.22059/acctgrev.2020.268154.1008027

المیرا صهبای قرقی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ امیرمحمد فکور ثقیه


بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 497-518

10.22059/acctgrev.2019.263164.1007954

محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حمید خادم


بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی ـ پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر

دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 203-220

10.22059/acctgrev.2015.54970

محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حسین فاتح گوش