دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 1088، تابستان 1378 (28)