دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 1068، پاییز 1378 (29)