آینده حسابداری مدیریت

نویسنده

چکیده

مروری بر سیر تکاملی حسابداری مدیریت گویای این «واقعیت» است که علی رغم تغییرات تکنولوژی و تحولات اقتصادی دهه گذشته، این شاخه از دانش حسابداری اگر چه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است، لیکن روش های مورد استفاده در آن از پیشرفت های چشمگیری برخوردار نبوده است. آیا در دهه جدید قرن 21 نیز حسابداری مدیریت کماکان بدون دگرگونی و تحول قابل ذکری باقی خواهد ماند؟ یا اینکه در دهه جدید که در آغاز آن هستیم حسابداری مدیریت خود را با شرایط جدید تکنولوژیکی و محیطی منطبق و سازگار خواهد نمود؟ حسابداری مدیریت به کجا می رود و چه عواملی با تحول آن مرتبط می باشند؟
پاسخ به پرسش های فوق انگیزه و هدف این مقاله است. بررسی مستندات تاریخی، نتایج پژوه های محققان بنام این رشته و همچنین تحقیقات انجمن های حرفه ای حاکی از این است که با توجه به نیازهای متعدد و متنوع در مدیریت منابع، در سطوح خرد و کلان، حسابداری مدیریت ناگزیر به رشد و توسعه لازم می باشد تا بتواند جوابگو باشد. به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود، حسابداری مدیریت می یابد به موضوعات عوامل انسانی و رفتاری و نقش این عوامل در مدیریت بیش از پیش توجه کند. دیگر پیش شرط جوابگویی به نیازهای موجود، ارتقاء صلاحیت حرفه ای و اخلاقی حسابداران مدیریتی است. امید بر این است که با لحاظ کردن تغییر و تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی، پژوهش های حسابداری مدیریت با تآکید بر محور نقش عوامل انسانی و رفتاری و همچنین توجه به ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص، حسابداری مدیریت بتواند جایگاه واقعی خود را در شکل دهی به آینده احراز نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A careful review of the literature reveals innovations and
advances that have taken place in management accounting over the last decade have not been in parity with technological changes
and innovations. It also reveals that in comparison with organizational and economic changes that have been experienced
over the same period of time, management accounting has fallen behind.


Today we are witnessing a large gap between management accounting tools and techniques and the information needs of our
organizations. With the speed that management accounting undergoes changes and advances, one could ask whether this body
of applied knowledge could ever catch up with the constant changing needs of our environment, which always appear to be a
few steps ahead.
What does the future hold for management accounting? where
is it heading? Could it ever advance itself in a fashion to be responsive to the ever changing information needs of its
constituencies (i. e., management and other internal decision makers)?
The main objective of this article is to answer these and other
similar questions. In this analytical paper, many serious concerns facing the management accounting today are addressed. The
paper starts by reviewing the historical development and evoluation of management accounting and closes by making a
number of recommendations, adoption of which would give hope for a brighter future for this body of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity
  • based
  • Behavioral Accounting
  • Costing
  • Human Relations
  • In
  • Just
  • Management Accounting
  • time