نویسنده = دستگیر، محسن
تعداد مقالات: 3
1. آزمون ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسن

دوره 14، شماره 2، پاییز 1386

محسن دستگیر؛ ولی خدادادی


2. سود، قیمت سهم، و ارزشیابی مبتنی بر اختیار

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

محسن دستگیر؛ عبدالرضا تالانه