نمایه نویسندگان

آ

  • آقایی، دکتر محمدعلی تغییرات قیمت سهام‘ سود و ریسک شرکت پیرامون تاریخ عرضه سهام جدید [دوره 5، شماره 0، 1375]

ا

  • اعتمادی، دکتر حسین بررسی تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری منبع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در ایران [دوره 5، شماره 0، 1375]

ث

  • ثقفی، دکتر علی آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده برای سرمایه [دوره 5، شماره 0، 1375]

خ

  • خاتمی، محمدعلی نقش حسابداری مدیریت در ژاپن [دوره 5، شماره 0، 1375]
  • خلوت، حمیدرضا به سوی یک نظریه کارآ و منصفانه در خطی مشی ها و رویه های حسابداری [دوره 5، شماره 0، 1375]

ر

  • رضازاده، جواد تغییرات قیمت سهام‘ سود و ریسک شرکت پیرامون تاریخ عرضه سهام جدید [دوره 5، شماره 0، 1375]

ش

  • شهریاری، محمدرحیم بررسی تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری منبع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در ایران [دوره 5، شماره 0، 1375]

ف

  • فروغی، داریوش آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده برای سرمایه [دوره 5، شماره 0، 1375]

ق

م