بررسی تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری منبع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در ایران

نویسندگان

چکیده

این مقاله پژوهشی درصدد است میزان تاثیر ارائه اطلاعات حاسبداری منابع انسانی بر رفتار (تصمیمات) استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در ایران را مورد آزمایش و بررسی قرار دهد.
فرضیه اصلی تحقیق عنوان می کند که اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حاسبداری در ایران تاثیر به سزایی دارد.
روش تحقیق مورد استفاده‘ روش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد بررسی عبارت است از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری رشته حسابداری دانشگاه های تهران. اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه جمع آوری گردیده است. پرسشنامه بین کلیه اعضای جامعه آماری (تعداد 78 نفر) توزیع و تعداد 57 نفر به پرسشنامه پاسخ داده اند. پاسخهای داده شده از پرسشنامه استخراج و با برنامه نرم افزاری SPSS مورد پردازش قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات تحقیق از آزمون کای – دو استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The objective of this research is to examine the behavioral impact of disclosure of human capital value by Iranian business enterprises. The paper consist of three section: First the concept of human value are identified, next the different methods of monetary measurement of human resources including historical cost, replacement cost, opportunity cost, the compensation model and adjusted discounted future wages are explained, then the research investigate the impact of human resource accounting
information (HRA). The result of the survey indicate HRA will provide financial statement users with valuable information. The. relevance of such information lies in the fact that it concerns organizational changes in the firm’s human resources hitherto not reported by accountants.