بنا نهادن تئوری حسابداری

نویسنده

چکیده

روش اصول متعارف راهی است برای استفاده روشن وصریح از روش استدلال قیاسی. در این روش ابتدا گزاره هایی به عنوان اصول متعارف معرفی می شود و سپس با استفاده از قواعد استدلال منطقی معلومات دیگری بدست می آید. ویژگی اصول متعارف این است که مقبولیت عام دارد یا حداقل در یک چارچوب استدلالی به خصوص نیازی به اثبات ندارد. با کاربست صحیح قواعد استدلال در مورد اصول متعارف می توان معلومات جدیدی بدست آورد که صحت آن به درستی اصول متعارف بستگی دارد.
در این مقاله ابتدا نحوه مفهومی کردن یک موضوع در قالب روش اصول متعارف بیان می شود و سپس برخی از تعاریف رایج در ادبیات حسابداری به شکل منطق نمادین ارائه می گردد. با استفاده از تعاریف و بدیهیات معرفی شده در این مقاله و بکاربستن قواعد استدلال منطقی قضایایی (نتایجی) بدست می آید که برخی از گزاره های اساسی در تئوری حسابداری می باشد.
سیستمی که در این مقاله ارائه می شود ثابت می کند که بخش عمده ای از واژه های حسابداری از تعداد کمی از تصورات اولیه (بدیهیات) بدست می آید و نیز بساری از گزاره های مهم در این رشته از سایر گزاره ها بدست می آید و نیز بسیاری از گزاره های مهم در این رشته از سایر گزاره ها بدست می آید. آنچه که در اینجا ارائه می شود مدل غیرکاملی برای ایجاد تئوری حسابداری است. برای کامل کردن سیستم باید قضایای بیشتری اقتباس شود.
روش اصول متعارف ویژگیهایی دارد که بالقوه می تواند در تحقیقات حسابداری مفید واقع شود. این ویژگی ها عبارت است از:
1- این روش به وضوح و اختصار ارتباط منطقی را در یک نظام بخصوص نشان می دهد.
2- این روش قدرت زیادی در ارتباط دادن واژه های مختلف و مفاهیم یک رشته به سایر واژه ها و مفاهیم در آن رشته دارد.
3- این سیستم بی ثمری مطالب ضد و نقیض را که عمدتاً ناشی از مغالطه ها و یا سردرگمی های زبانی است‘ نشان می دهد.
4- با استفاده از این روش می توان هر مشکل یا مسئله را به صورت مفهومی یا نظری در آورد.
5- اگر این روش توسط طرف های دیگر در یک بحث و مناظره پذیرفته شود ارتباط بین آنها را هرچه بیشتر تسهیل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

روش اصول متعارف راهی است برای استفاده روشن وصریح از روش استدلال قیاسی. در این روش The axiomatic method is a technique for summarizing our knowledge in a given field and for finding further knowledge deductively. This involves inevitably logico-mathematical operations. The formulation of any theory begin with an explicit acknowledgment of all of its presuppositions and then proceed to demonstrate that certain theorems (Principles) of the field follow logically from the stated presuppositions.
The objective (it this pa per is to give the most fundamental portions of accounting theory-as it is currently understood and practiced—an axiomatic formulation in predicate logic. The nature of deductive system is first described. Then some terms (concepts) are adopted, without definition in the system. A set of axioms is introduced and the rules of inference to be employed are enumerated. theorems stating certain salient characteristics of financial position and income are then derived within the system. Finally a prospectus is offered for further axiomatic research in accounting.