آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده برای سرمایه

نویسندگان

چکیده

این مقاله پژوهشی‘ درصدد است که آثار احتساب سود تضمین شده سرمایه‘ بر تصمیم های اقتصادی را از طریق انعکاس این آثار بر ارقام حاسبداری و گزارشهای مالی بررسی نماید. فرضیه ای که در تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است عبارت است از ‹‹گزارشهای مالی تهیه شده با احتساب سود تضمین شده برای سرمایه دارای بار اطلاعاتی است و طبق نظر کارشناسان در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی‘ مؤثر واقع می شود››. برای آزمون فرضیه چهار شرکت انتخاب شد و اطلاعات مالی آنها در سالهای 1369 تا 1371 جمع آوری گردید و در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. صورتهای مالی شرکتهای منتخب عبارت بودند از: ترازنامه‘ صورتحساب سود و زیان و صورت سود (زیان) انباشته. فرضیه تحقیق در قالب پرسشنامه به پاسخ دهندگان ارائه شد و نتایج حاصله در تجزیه و تحلیل آماری به کارگرفته شد. پس از جمع آوری پاسخها‘ آزمون زوجی t‘ آزمون U مان‘ ویتنی‘ کااسکوئر‘ فیشر‘ همگونی X2 انجام شد و در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Professor Anthony suggests that the cost of equity should be taken into account and allocated to operations like other costs. Anthony argues that accounting principles concerning interest should he identical to accounting principles concerning economics and that accounting for the cost of capital would define “accounting profit” in the same way that “economic profit” is defined.
This research examine the information content of financial statements which were adjusted according to the Anthony's proposal. A laboratory experimental environment consisting graduate & undergraduate accounting students are designed to test the participant decisions. The test results indicate no statistically significant effect upon decisions or predictions.