به سوی یک نظریه کارآ و منصفانه در خطی مشی ها و رویه های حسابداری

نویسنده

چکیده

در پی تحقیق برای قانونمندی مبانی نظری حسابداری‘ مسأله اصلی که نظریه پردازان با آن مواجه هستند معطوف به نوع ترکیبی است که برای بازار قائل هستند. آنها می خواهند فرایند این ترکیب را که به موجب آن به بازار ماهیت مستقل از افراد می بخشد را کشف نموده و آن را مبنا قرار دهند. در این راه فرضیه ها و مدلهای بسیار طرح و پیرامون آن تحقیق و پژوهش به عمل آمده است. به عنوان نمونه از بهترین فرضیات بیان شده فرضیه بازار کارآ سرمایه را می توان نام برد که از درخشندگی خاصی برخوردار بوده است. در راستای این طرز تفکر است که سؤالات مطرح شده پیرامون الزام آور بودن افشاء اطلاعات مالی قابل پاسخگویی می باشد‘ چرا که مقصد مشخص است: ‹‹هدایت بازار در جهت اصلاح ‘ پیشرفت و رفاه عمومی جامعه››.
برقراری عدالت در بازار سرمایه انگیزه و هدفی است که به عنوان یک مبنای منصفانه و کارآ برای اهداف و روشهای حسابداری معرفی می گردد. عدالت در بازار سرمایه به مفهومی که در نظر است عبارت است از برابری فرصتها یا به عبارت دیگر توزیع متقارن اطلاعات میان سرمایه گذاران. وجود و رعایت بی طرفی در افشاء کامل اطلاعات مسلماً سبب کارآیی بازار سرمایه و افزایش بازده می شود. دستیابی به این هدف خود نیازمند وجود یک بازار کاملاً کارآ می باشد‘ به نحوی که اطلاعات به طور متقارن‘ سریع و کامل جهت تأثیرگذاری بر قیمتها در اختیار بازار قرار گیرد تا قیمتها حاوی اطلاعات کامل باشند.
بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که هر قدر مقررات افشاء کاملتر و بی طرفدارانه تر باشد بازار به طرف کارآیی بیشتر سوق می یابد ولیکن به لحاظ نبود امکانات کافی جهت درج و انتشار به موقع سریع و بی طرفانه اطلاعات در حال حاضر نمی توان انتظار داشت که در کوتاه مدت به بی طرفی کامل در انتشار اطلاعات دست یابیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Following the research for formally recognizing the conceptual bases of accounting, the main problem facing theoreticians is the kind of suitable structure they consider for the market. These theoreticians would like to detect the process of this structure which makes the market independent from individuals, and place it as the main basis.
A great many theories and pattern have been formulated in this direction and research has been carried out. Out of the best stated theories, we can mention the Efficient Market Hypothesis (EMH) as an example which has been quite distinguished (EMH) simply means that security prices reflect the. aggregate impact of relevant information in an unbiased way and the adjustment to new information is very rapid. Such market approach focuses on.
The welfare of society rather than of the individuals. A focus on the capital market rather than on the individuals investor results in a different objective for accounting information. Information is necessary to permit an optimum allocation of resources among
producers Also, information is necessary to permit investors to hold security portfolios that are optimum with respect to the risk-return preference of the investors. in summary, it can he assumed that the allocation of resources will be improved by any increase in the amount of relevant information impounded in market prices.