پژوهشهای کاربردی در حسابداری

نویسنده

چکیده

از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی ‹‹بررسی های حسابداری›› به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در حوزه حسابداری اختصاص یافت. این بخش در راستای ارتباط بین حرفه و دانش حسابداری و پیوند بین زمینه های تئوریک و نظری با کاربردهای عملی ‹‹ به منظور تبادل اطلاعات و به حداقل رساندن دوباره کاریها در تحقیقات و آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان با زمینه های تحقیقات کاربردی›› تهیه شده است. امید است مورد استقبال و توجه دانشجویان و دانش پژوهان قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

As a useful editorial practice, the Accounting Review publishes abstracts of thesis and doctoral dissertations which were successfully defended at the School of Management during the past quarter. Mr. Mohammad Sadeghi has furnished a abstracts of the following research under a special section, “Applied Research in Accounting”.
1— Examination into the manner of cast determination in the Iran’s fishery industry by Gholam Hosein Mahdavi
2— The desirability of the financial statements prepared by Ali-Reza Daneshfar.
3— Accounting and operational reporting of “State and private owned” companies by Vagieh Darvish Damavandi.
4— Investigation into the Accounting System for cost determination of crude oil and natural gas in Iran by Abdol karim Moghadam.