نویسنده = سید حسین سجادی
تعداد مقالات: 3
3. عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

دوره 12، شماره 2، تابستان 1384

سید حسین سجادی؛ مهدی ابراهیمی مند