عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده و از طریق فرض های آماری و روش های ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.
نتایج تحقیق نشا می دهد ازنظر حسابرسان مستقل کمیته حسابرسی صاحب کار اندازه و سابقه ی موسسه حسابرسی و اندازه ی شرکت صاحب کار به عنوان عوامل افزاینده ی استقلال و رقابت در حرفه ی حسابرسی به عنوان عامل کاهنده ی استقلال حسابرسی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The major aim of this research is to study the auditor’s independence from Iranian Certified Accountants’ Point of view.
The result of this study indicate, That factors such as, audit commitlee , client’s Size, the Size and experience of audit firms, increase anditor’s independence. Other factor, namely Competition between anditing firms decreases auditor’s independence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit committee
  • Compete in Auditing
  • Size and Science of Auditing
  • Size of Client