نویسنده = دکتر علی ثقفی
تعداد مقالات: 15
3. نقد بهای تاریخی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1381

دکتر علی ثقفی


5. آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده برای سرمایه

دوره 5، شماره 0، پاییز 1375

دکتر علی ثقفی؛ داریوش فروغی


6. یادداشت سردبیر

دوره 4، شماره 2، زمستان 1374

دکتر علی ثقفی


7. یادداشت سردبیر

دوره 4، شماره 1، تابستان 1374

دکتر علی ثقفی


8. یادداشت سردبیر

دوره 3، شماره 3، زمستان 1373

دکتر علی ثقفی


9. یادداشت سردبیر

دوره 3، شماره 2، پاییز 1373

دکتر علی ثقفی


10. رفتار سود حسابداری

دوره 3، شماره 2، پاییز 1373

دکتر علی ثقفی؛ دکتر محمد علی آقایی


11. یادداشت سردبیر

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

دکتر علی ثقفی


12. اقتصاد و حسابداری دوقلوهای ناسازگار

دوره 2، شماره 2، پاییز 1372

دکتر علی ثقفی؛ کامبیز فرقاندوست حقیقی


13. یادداشت سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1371

دکتر علی ثقفی


15. اعتلا آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد : بررسی مورد ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1371

دکتر علی ثقفی؛ دکتر عادل محمد زاده نوین؛ دکتر رمضان علی رویایی