نویسنده = دکتر علی ثقفی
نقد بهای تاریخی

دوره 9، شماره 1، دی 1381

دکتر علی ثقفی


یادداشت سردبیر

دوره 4، شماره 2، دی 1374

دکتر علی ثقفی


یادداشت سردبیر

دوره 4، شماره 1، تیر 1374

دکتر علی ثقفی


یادداشت سردبیر

دوره 3، شماره 3، دی 1373

دکتر علی ثقفی


یادداشت سردبیر

دوره 3، شماره 2، مهر 1373

دکتر علی ثقفی


رفتار سود حسابداری

دوره 3، شماره 2، مهر 1373

دکتر علی ثقفی؛ دکتر محمد علی آقایی


یادداشت سردبیر

دوره 2، شماره 3، دی 1372

دکتر علی ثقفی


اقتصاد و حسابداری دوقلوهای ناسازگار

دوره 2، شماره 2، مهر 1372

دکتر علی ثقفی؛ کامبیز فرقاندوست حقیقی


یادداشت سردبیر

دوره 1، شماره 1، مهر 1371

دکتر علی ثقفی


اعتلا آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد : بررسی مورد ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1371

دکتر علی ثقفی؛ دکتر عادل محمد زاده نوین؛ دکتر رمضان علی رویایی