نقد بهای تاریخی

نویسنده

چکیده

"اگر آگاه شدن از ناهنجاری نقشی در ظهور گونه های تازه ای از نمود ها ایفاء می کند،مایه شگفتی نخواهد بود که آگاهی مشابه ولی ژف تر شرط لازم برای همه تغییرات قابل در نظریه باشد". توماسن کوهن
این مقاله منشاء ظهور و عوامل تثبیت بهای تاریخی شامل شیوه های آموزشی،حمایت های قانونی، تعمیم نادرست دفترداری اولیه، حمایت تشکل های حرفه ای و عدم وجود بازار کار را مورد بحث قرار داده است. سپس انتقادات از بهای تمام شده شامل مفروضات غیر واقعی، نا سازگاری درونی اصول،قواعد و میثاق ها، عدم مصداق عینیبرای اصطلاحات و ارقام حسابداری، نامربوط بودن اطلاعات حسابداری با مدل های تصمیم گیری و پیامدهای منفی حاصل از بهای تاریخی توضیح داده شده است.
در بخش بعد،استدلالات مدافعان بهای تمام شده شامل ارزیابی مباشرت،تاریخ گرایی و تصمیم گیری تشریح شده است. تأثیر پیامدهای منفی بهای تمام شده بر سرمایه گذاران، شرکت ها،حرفه حسابرسی و نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد بحث قرار گرفته است. در بخش آخر نیز پیشنهاد تدوین مدل حسابداری جدیدی متناسب با عصر اطلاعات ارائه و نقشی که هر یک از گروه های ذینفع در اجرا این مدل می توانند ایفاء نمایند، بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present article deals with the emergent factors that have stabilized the historical cost including educational methods, of legal protection, inaccurate generalization of initial book-keeping, protection of syndicates, and non-existence of a complete market. It then proceeds to analyze the criticisms leveled at the cost price which cover unreal assumptions, internal inconsistencies of rules, regulations and accords, absence of a physical entity for accounting terms and figures, irrelevancy of accounting information to the decision-making models and negative implications of the historical cost.
In another section, the arguments supporting the historical cost such as the assessment of stewardship, historicism and decision-making, have been explained. The research also discusses the adverse effects of the cost price on investors, businesses, accounting professionalism and the institutes in charge of accounting standards accreditation. In conclusion, a new accounting model tailored to the needs of the information age is suggested and the role of each one of the interested groups applying this model is accordingly discussed.