نویسنده = فرزین رضایی
عوامل اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی در قضاوت‌های حرفه‌ای

دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 181-205

10.22059/acctgrev.2021.316569.1008492

محسن ابراهیمی؛ محمدرضا وطن پرست؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده


آزمون تجربی مقایسه کارایی مدل‌های هزینه سهام عادی تحت ابهام اطلاعاتی و ارتباط ارزشی سود

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 499-516

10.22059/acctgrev.2020.288400.1008263

عباس خداپرست سالک معلمی؛ فرزین رضایی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا وطن‌پرست