نویسنده = ������������ �������� ��������
ارزیابی کارایی متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در رویدادپژوهی

دوره 19، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 79-100

10.22059/acctgrev.2020.73223

محمد حسین قائمی؛ قاسم عسگرزاده بلترک؛ جواد معصومی


بررسی عوامل مؤثر بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی

دوره 18، شماره 65، آذر 1390، صفحه 115-130

محمد حسین قائمی؛ علی بیات؛ طاهر اسکندرلی


بررسی رابطه ضریب P/Eو متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1386

محمد حسین قائمی؛ محمد علی معینی