ارزیابی کارایی متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در رویدادپژوهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه بین‌المللی‌امام‌خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

چکیده

چکیده: در این مقاله به بررسی کاربرد متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در پژوهش‌های رویدادی پرداخته شده است. برای محاسبه بازده موردانتظار از سه دسته معیار شامل معیارهای مبتنی‌بر متغیرهای حسابداری، متغیرهای بازار و اندازه شرکت استفاده شده است. برای ارزیابی سودمندی این معیارها در سنجش بازده غیرعادی و مقایسه توان آنها با یکدیگر، سه آماره آزمون شامل آماره پاتل، آماره بومر و همکاران و آماره مقطعی به‌کار گرفته شده است. نمونه‌ی پژوهش شامل 183 شرکت است که برای محاسبه متغیرهای حسابداری، بازه زمانی 1389-1385 و برای تشکیل250 پرتفوی پنجاه‌تایی برای محاسبه بازده غیرعادی، بازه زمانی 01/05/1386 تا 31/04/1390 انتخاب شده است. نتایج شبیه‌سازی بیانگر این است که توان آماره‌های مبتنی‌بر متغیرهای حسابداری برای سنجش بازده غیرعادی، برابر میزان توان آماره‌های مبتنی‌بر متغیرهای بازار است. به‌صورت مقایسه‌ای بین دو روش بازده تجمیعی و بازده یکسان، توان آماره‌های مختلف برای کشف بازده‌های غیرعادی در روش بازده تجمیعی نسبت‌به روش یکسان، بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Usefulness of Accounting Variables in Measuring Abnormal Return of stock in event Studies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ghaemi 1
  • ghasem asgarzadeh baltork 2
  • Javad Masoumi 3
1 Assistant Prof. in Accounting, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 M.Sc. In Accounting, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
3 M.Sc. In Accounting, Hazratee Masoumeh University (HMU), Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract: This paper investigates the application of accounting variables inmeasuring abnormal return of stock in event studies. In order to calculate the expected return three type of measures are employed including measures based on accounting variables, market variables and firm size. For evaluation of usefulness of these measures in measuring abnormal return and comparing them together, three test statistics are applied including test statistic of Patell, Boehmer et al. and cross-sectional. The research sample is consisted of 183 firms in which the time period of (Iranian calendar) 1385:1389 is selected to measure the variables. Also, the abnormal return is calculated by selecting 250 portfolios including 50 elements. The results of simulation denotes that the power of statistics based on accounting variables in measuring abnormal return is similar to market variables. The power of all statistics for rejecting the zero hypotheses in lumped return procedure is greater than uniform procedure.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Event study
  • Accounting Variable
  • Test Statistic
  • simulation
احمدپور، ا.، ثقفی، ع. (1377). تأثیر اهرم مالی، اهرم عملیاتی و اندازه شرکت بر ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مدرس علوم انسانی، 6، 74- 101.
بهرامفر، ن.، شمس عالم، ح. (1383). بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 37، 23-50.
قائمی، م. (1388). مروری بر روش‌شناسی پژوهش‌های رویدادی. دانش و پژوهش حسابداری، 1، 6-17.
قائمی، م.، معصومی، ج.، آزادی، م. (1390). سنجش بازده غیرعادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی. پژوهش های حسابداری مالی، 3، 113-126.
Aksu, H. (2003). The effect of size, book-to-market ratio and prior distress information on the market reaction to troubled debt restructuring announcements. Graduate School of Business, Koc University.
Ball, R., & Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research, 6, 159-177.
Beaver, W. (1968). The Information Content of Annual Earnings Announcements. Journal of Accounting Research Supplement, 6, 67-92.
Binder, J. (1998). The event study methodology since 1969. Review ofquantitative finance and accounting, 11, 111-137.
Boehmer, E., Musumeci, J. & Poulsen, A. )1991(. Event-study methodology under conditions of event induced variance. Journal of Financial Economics, 30, 253-272.
Brown, S.J. & Warner, J.B., (1980). Measuring security price performance. Journal of Financial Economics, 8, 205-258.
Brown, S.J. & Warner, J.B. (1985(. Using daily stock returns: the case of event studies. Journal of Financial Economics, 14, 3-31.
Fama, E., Fisher, L., Jensen, M., & Roll, R. (1969). The Adjustment of Stock Prices to New Information. International Economic Review, 10, 1-21.
Fama, E. & French, K.R. )1992(. The Cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47(2), 427-465.
Firth, M. (1998). IPO profit forecasts and their role in signaling firm value and explaining post-listing returns. Applied Financial Economics, 3, 29-39.
Hamada, R.S. (1972). The effect of the firm’s capital structure on the market efficiency. Journal of Finance, 27(2), 435-458.
Kallunki, J. )1997(. Handling missing prices in a thinly traded stock market: implications for the specification of event study methods. European Journal ofOperationalResearch, to be published.
Kallunki, J. (1997). Using accounting variables as instrumental risk measures in event studies: evidence from a thinly traded stock market. Journal of Multinational Financial Management, 7, 189-202.
Kothari, S.P. & Wasley, C.E. (1989). Measuring security price performance in size-clustered samples. The Accounting Review, 64(2), 228-249.
Lev, B. (1989). On the usefulness of earnings and earnings research: lessons and direction from two decades of empirical research. Journal of Accounting research supplement, 27, 153-192.
Lev, B. )1974(. On the association between operating leverage and risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9(4), 627-641.
Luoma, M., Martikainen, T. & Perttunen, J. (1993). Thin trading and estimation of systematic risk: an application of an error-correction model. Annals of Operations Research, 45, 297-305.
Patell, J. (1976). Corporate forecasts of earnings per share and stock price behavior: empirical tests. Journal of Accounting Research, 14, 246-276.