نویسنده = ���������������� ��������
پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش‌بینی سودآوری

دوره 18، شماره 63، اردیبهشت 1390، صفحه 81-94

جواد رضازاده؛ حبیب‌اله گروسی


قانون ها و قانونماهای حسابداری

دوره 7، شماره 1، مهر 1377

دکتر علی نیکخواه آزاد؛ جواد رضازاده