بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آ‌ن‌ها برای تداوم همکاری با مؤسسات حسابرسی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و هم‌چنین انگیزه آن‌ها برای ادامه همکاری با مؤسسات حسابرسی می‌پردازد. هم‌چنین در این تحقیق، تفاوت احتمالی موجود میان میزان اقدامات سرپرستی و سطح رضایت شغلی حسابرسان در مؤسسات حسابرسی بزرگ و مؤسسات حسابرسی کوچک، بررسی می‌شود. اطلاعات مورد نیاز تحقیق در سال 1386 با استفاده از پرسشنامه، جمع‌آوری شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که انگیزه حسابرسان برای ادامه همکاری با مؤسسات حسابرسی با میزان رضایت شغلی آن‌ها به‌طور معنی‌داری رابطه مثبت دارد و سه اقدام مهم سرپرستی شامل 1. هدایت و راهنمایی، 2. فراهم ساختن شرایط کاری مناسب و 3. تقسیم کار صحیح، با رضایت شغلی حسابرسان و نیز با انگیزه آنان برای ادامه همکاری با مؤسسات حسابرسی به‌طور معنی‌داری رابطه مثبت دارد. هم‌چنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان رضایت شغلی حسابرسان و میزان اعمال اقدامات سه گانه سرپرستی در سازمان حسابرسی ایران (به‌عنوان مؤسسه حسابرسی بزرگ) در مقایسه با مؤسسات حسابرسی خصوصی (به‌عنوان مؤسسات حسابرسی کوچک) تفاوت معناداری وجود دارد و حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی خصوصی در مورد این سه اقدام رضایت بیشتری دارند و در نتیجه رضایت شغلی آنان نیز بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Supervisory Factors Contributing to the Auditors’ Job Satisfaction and Their Intentions to Remain in the Firm: An Iranian Case

چکیده [English]

This study examines the relationships between levels of job satisfaction, perceived supervisory actions, and intentions of Iranian trainee accountants to remain in their related firms. This study also examines differences between trainee accountants of Audit Organization (AO) and public accounting firms relative to their perceptions of the existence of the supervisory actions and of their job satisfaction. Data was collected using a survey questionnaire in 2007. Findings suggest that perceived supervisory actions (comprising aspects of leadership and mentoring, working conditions, and work assignments) are significantly and positively related to job satisfaction. Likewise, findings of the study indicate that there are positive relationships between job satisfaction and intentions to remain in the firm. Finally, significant differences were found between Audit Organization and public accounting firms relative to all the elements of supervisory actions and job satisfaction, with accountants at public accounting firms reporting higher levels of each variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Leadership
  • Mentoring
  • Supervisory Actions
  • Turnover Intentions
  • Work Assignments
  • Working Conditions