نویسنده = �������������� ������������
تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبت‎های مالی

دوره 17، شماره 2، مهر 1389

شکراله خواجوی؛ علی غیوری مقدم؛ محمد جواد غفاری