بررسی رابطۀ متقابل رشد و سودآوری شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه شیراز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

در زمینۀ ارتباط بین رشد و سودآوری شرکت­ها، در مطالعات انجام‎شده دوگانگی وجود دارد. در حالی‌که برخی از مطالعات به بررسی تأثیر رشد بر سودآوری شرکت­ها پرداخته­اند، مطالعات دیگری نیز وجود دارد که تأثیر سودآوری شرکت­ها را بر رشد آزموده‎اند. مشاهدۀ شواهدی مبنی بر صحت هر دو رویکرد یاد شده، می­تواند به‎معنای وجود رابطه‌ای دوسویه میان این دو متغیر باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ دوسویۀ رشد و سودآوری 173 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازۀ زمانی 1390 - 1382 می­پردازد. ابتدا با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطۀ دوسویه میان این دو متغیر به تأیید رسید و پس از آن، سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله­ای برآورد شد. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطۀ دوسویه میان رشد و سودآوری شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به‎گفتۀ دیگر، نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان، از اطمینان و صحت بیشتری نسبت به برآورد تک‎معادله‌ای، برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Growth and Profitability of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange Using a Simultaneous Equations System

نویسندگان [English]

  • Shokroolah Khajavi 1
  • Sajad Behpur 2
  • Alireza Momtazian 3
  • Mohsen Salehinia 3
1 Associate Prof., Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D. Student, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 MSc. Student, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

There is a duality in studies on the relationship between growth and firm profitability. While some studies have examined the effects of growth on firm profitability, other studies have examined the effects of firm profitability on growth. Reviewing the evidence of the validity of both approaches mentioned above can mean that there is a bilateral (two-sided) relationship between these two variables. In this regard, the goal of present research is to study the bilateral relationship between growth and firm profitability in 173 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) during 2003 to 2011. First, the bilateral relationship between the two variables was confirmed with Granger causality test and then simultaneous equations system was estimated using two-stage regression. The results express that there is a bilateral relationship between growth and firm profitability of listed companies of TSE. In other words, the results of the simultaneous equation system are more reliable and valid than that of single-equation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • firm growth
  • firm profitability
  • Simultaneous Equations system