نویسنده = بیدگلی، دکتر غلامرضا اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب بانک و ارایه الگوی مناسب

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ محمد کاشانی پور


2. پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1382

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ حسین زارعی