نویسنده = موسوی شیری، سید محمود
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ بین حاشیۀ ارزش نگهداشت وجه نقد و سرمایه‌گذاری بیش ‌از حد و نقش حاکمیت شرکتی بر این ارتباط

دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 263-282

سید محمود موسوی شیری؛ نیلوفر مصطفوی؛ مهدیه یزدانی