رابطۀ بین حاشیۀ ارزش نگهداشت وجه نقد و سرمایه‌گذاری بیش ‌از حد و نقش حاکمیت شرکتی بر این ارتباط

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدة حسابداری، دانشگاه پیامنور، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة حسابداری و مدیریت، دانشگاه امام رضا، مشهد، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطۀ بین حاشیۀ ارزش نگهداشت وجه نقد، سرمایه‌گذاری بیش ‌از حد و حاکمیت شرکتی شرکت­ها در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) پرداخته است. هدف این پژوهش ارزیابی این موضوع است که آیا وجه نقد نگهداری شده برای شرکت‎های با سرمایه‎گذاری بیش از حد و کمتر از حد نیاز، ارزش‎آفرینی متفاوتی دارد و حاکمیت شرکتی می‎تواند بر این ارزش‎آفرینی نقش تعدیل‎کننده داشته باشد؟ نتایج این تحقیق می‎تواند در خصوص سیاست وجه نقد نگهداری شده در ایجاد ارزش، اطلاعاتی در اختیار سرمایه‎گذاران قرار دهد. در این پژوهش با جمع‌آوری داده‌های مالی 162 شرکت در بازۀ زمانی 1388 تا 1394 و با آزمون فرضیه‎های پژوهش از طریق نرم‌افزار R، مشخص شد حاشیۀ ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری بیش‌ از حد، نسبت به شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری کمتر از حد، تفاوتی ندارد. ضمن آن که در سطح شرکت‌های با سرمایه‌گذاری بیش ‌از حد، بین حاشیۀ ارزش وجه نقد نگهداری شده و سرمایه‌گذاری بیش ‌از حد، رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد؛ به‎طوری که این ارتباط از طریق سرمایه‎گذاران نهادی تعدیل می‎شود، ولی استقلال هیئت‎مدیره و شهرت حسابرسی تأثیری بر آن ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Over-Investment, the Marginal Value of Cash Holdings and Corporate Governance

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahmoud Mousavi Shiri 1
  • Niloofar Mostafavi 2
  • Mahdieh Yazdani 2
1 Associate Prof. in Accounting, Payamnoor University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 MSc. Student of Accounting, University of Imam Reza, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study examines the relationship between marginal value of cash holdings and overinvestment as well as corporate governance of firms in the capital market (i.e. Tehran Stock Exchange). The aim of this paper is to evaluate whether cash holdings have different value creation potential for firms with overinvestment and underinvestment and whether corporate governance can moderate this value creation potential. The results of the present research could give investors new insights into the value creation potential of cash holdings policy. Employing panel data analysis on a sample of 162 quoted firms during 2009 to 2015 in R statistical software, our findings demonstrate that there is no significant difference between firms with over investment and those with underinvestment in terms of marginal value of cash holdings. Moreover, our findings indicate that there is a negative and significant relationship between marginal value of cash holdings and overinvestment in firms overinvesting in stock. We also provide some evidence that while the latter finding can be moderated by institutional investors, auditor reputation and corporate board of directors’ independence have no significant bearing on it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • excessive investment
  • Marginal value of cash holdings
بادآورنهندی، ی.، تقی‎زاده خانقاه، و. ( 1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه­گذاری. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 20 (2)، 42-19.
تهرانی، ر.، حصارزاده، ر. (1388). تأثیر جریان‎های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه‎گذاری و کم‎سرمایه‎گذاری. تحقیقات حسابداری، 1 (3)، 67-50.
سپاسی، س.، اسمعیلی کجانی، م.، صفی‎خانی، ر. ( 1394). تورم، چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 22 (4)، 460- 441.
گرد، ع.، محمدی، م.، گل‎دوست، م. ( 1394). بررسی رابطۀ بین ویژگی­های حاکمیت شرکتی و وجه نقد نگهداری شده. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 22 (2)، 278- 263.
مدرس، ا.، حصارزاده، ر. (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری. بورس اوراق بهادار، 1 (2)، 85-116.
مشایخ، ش.، نوروزی، س.، قشقایی، ف. (1395).تأثیر سطح وجه نقد نگهداری شده بر رابطه بین بازدهی و سرمایه در گردش. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 23 (1)، 54- 39.
Badavar nahandi, Y. & Taghizadee Khanghah, V. (2012). Examine the relationship between audit quality and efficiency of investment. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20(2), 19-42. (in Persian)
Barclay, M. J. & Holderness, C. G. (1989). Private benefits from control of public corporations. Journal of financial Economics, 25(2), 371-395.
Claessens, S., Djankov, S., Fan, J.P. & Lang, L.H. (2002). Disentangling the incentives and entrenchment effects of large shareholdings.  Journal of Finance, 57(6), 2741-2771.
Dittmar, A. & Mahrt-Smith, J. (2007). Corporate governance and the value of cash holdings. Journal of Financial Economics, 83(3), 599-634.
Dittmar, A., Mahrt-Smith, J. & Servaes, H. (2003). International corporate governance and corporate cash holdings. Journal of Financial and Quantitative analysis, 38(01), 111-133.
Drobetz, W. & Grüninger, M.C. (2007). Corporate cash holdings: Evidence from Switzerland. Financial markets Portfolio, 21(3), 293–324.
Faulkender, M. & Wang, R. (2006). Corporate financial policy and the value of cash. Journal of Finance, 61(4), 1957-1990.
Gord, A., Mohamadi, M. & Goldost, M. (2014). Investigate the relation between corporate governance and cash holding. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22(2), 263-278. (in Persian)
Harford, J., Mansi, S. & Maxwell, W. (2008). Corporate Governance and Firm Cash Holdings in the US. Journal of Financial Economics, 87(3), 535-555.
Huang, C. J., Liao, T. L. & Chang, Y. S. (2015). Over-investment, the marginal value of cash holdings and corporate governance. Studies in Economics and Finance, 32(2), 204-221.
Hubbard, R.G. (1998). Capital market imperfections and investment. Journal of Economic Literature, 36(1), 193-225.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76 (2), 323-329.
Kim, J. B., Lee, J. J., & Park, J. C. (2015). Audit quality and the market value of cash holdings: The case of office-level auditor industry specialization. Auditing. A Journal of Practice & Theory, 34(2), 27-57.
Lins, K.V. (2003). Equity ownership and firm value in emerging markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(1), 59-184.
Mashayekh, SH., Norozi, S. & Ghashghaee, F. (2015). The effect of the level of cash holding on the relationship between efficiency and Working capital, The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(1), 39-54. (in Persian)
Modares, A. & Hesarzade, R. (2008). Financial reporting quality and investment efficiency. Quarterly Stock Exchange, 1(2), 85-116. (in Persian)
Myers, S. C. & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of financial economics, 13(2), 187-221
Pinkowitz, L. & Williamson, R. (2007). What is the market value of a dollar of corporate cash? Journal of Applied Corporate Finance, 19(3), 74-81.
Polk, C. & Sapienza, P. (2009). The stock market and corporate investment: A test of catering theory. Review of Financial Studies, 22(1), 187-217.
Reilly, F.K. & Brown, K.C. (2009). Investment Analysis and Portfolio Management. Chicago, MA: Dryden.
 Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11(2/3), 159-189.
Sepasi, S., Smaeeli, K. M. & Safikhani, R. (2015). Inflation, and kept the cash operating cycle. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22(4), 441-460. (in Persian)
Sun, Q., Yung, K. & Rahman, H. (2011). Earnings Quality and Corporate Cash Holdings. Accounting & Finance, Article first published online: 12 JAN 2011; DOI: 10.1111/j.1467-629X.2010.00394.x.
Tehrani, R., Hesarzade, R. (2009). The effect of free cash flows and financial constraint on over-investment and under-investment. Accounting Research, 1(3), 50-67. (in Persian)
Titman, S., Wei, K.J., & Xie, F. (2004). Capital investments and stock returns. Journal of financial and Quantitative Analysis, 39(04), 677-700.