نویسنده = رحیمیان، نظام الدین
تعداد مقالات: 2
2. توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

یحیی حساس یگانه؛ نظام الدین رحیمیان