توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی

نویسندگان

چکیده

حسابرسان در زمان برنامه‏ریزی حسابرسی، نوعاً به بررسی نوسان‏‏‏های غیرمنتظره در مانده حساب‏ها و نسبت‏های صورت‏های مالی می‏پردازند. طبق تحقیقات انجام شده، اولین منبع مورد رسیدگی حسابرسان در زمان کشف نوسان غیرمنتطره، بررسی توضیحات مدیریت واحدمورد رسیدگی است. حسابرسان پس ازدرخواست توضیحات مدیریت واحد مورد رسیدگی درباره تجدید نظر در برنامه حسابرسی و مستندسازی توجیهات در کاربرگ‏های رسیدگی برای برنامه‏ریزی تصمیم‏گیری می کنند.
این تحقیق با این هدف صورت گرفته است تا به ارزیابی توضیحات مدیریت توسط حسابرسان بپردازد و بررسی کند که این ارزیابی چگونه روی فرایند بررسی حسابرسی تاثیر می‏گذارد. همچنین در این تحقیق، بررسی می‏شود که چگونه فرایند بررسی حسابرسی و نوع شواهد در دسترس روی قضاوت حسابرسان درباره تصمیمات برنامه‏ریزی حسابرسی آنان تاثیر می‏گذارد.
طبق نتایج این تحقیق، این دوعامل تاثیر زیادی روی توجیهات حسابرسان دارند و حسابرسانی که انتظار بررسی بعدی را دارند توجیهات بیشتری را نسبت به حسابرسانی مستندسازی می کنند که انتظار چنین بررسی را ندارند. بنابراین اجرای بررسی بعدی موجب می‏شود حسابرسان به مستندسازی بیشتر انواع توجیهات بپردازند. همچنین توجیهات حسابرسان تحت تاثیر نوع شواهد در دسترس قرار می‏گیرند و حسابرسان دریافت کننده شواهد ناسازگار نسبت به کسانی که شواهد سازگار دریافت می‏کنند یا شواهدی را دریافت نمی‏کنند توجیهات بیشتری را در یادداشت‏های برنامه‏ریزی خود درج می‏کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

When planning the audit, auditors will typically examine the financial statements for unexpected fluctuations in account balances and ratios that indicate where additional audit work may be warranted. After observing any unexpected fluctuations and asking management for explanations, Auditor decides how to revise the audit plan and document in the audit work papers justifications for the plan.
The purpose of this study is to determine how the anticipation of the audit review process and the degree to which evidence supporting of refuting management’s explanations influence the justifications of audit planning decisions.
In this study, we examined how two aspects of the audit environment- The audit review process and the type of evidence available- influence the way auditors Justify their audit planning decisions. Overall, our results indicate that these two factors do influence auditor’s justification.
Auditors who expected a subsequent review documented more total justifications than auditors who did not expect a review. Our result also show the auditors’ justifications, are affected by the type of available evidence. Auditors receiving inconsistent evidence documented more Justification in their planning memos than those who received corroborating evidence or no evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Evidences
  • Audit Planning
  • justification
  • Making Dicision
  • Review Process