نویسنده = ابراهیمی کردلر، علی
تعداد مقالات: 2
2. نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری

دوره 16، شماره 1، بهار 1388

علی ابراهیمی کردلر؛ سیدعزیز سیدی