نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

در این پژوهش رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس با مدیریت ‌‌سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت ‌سود با اقلام تعهدی‌اختیاری سنجیده شده‌است. در رابطه با حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس، تاثیر نوع موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی و تعداد بندهای شرط‌ در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می‌شود. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده‌است. نوع موسسه حسابرسی به دو دسته سازمان حسابرسی و سایر موسسات و نوع اظهارنظر حسابرس به دو دسته مقبول و مشروط تقسیم شده‌است. در این پژوهش از روش رگرسیون خطی یک متغیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از دو روش داده‌های ترکیبی و مقطعی با به‌کارگیری اطلاعات71 شرکت‌ پذیرفته‌‌شده ‌در‌ بورس‌ اوراق ‌بهادار تهران‌ در ‌سال‌های 1384-1380 استفاده شده ‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقط نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Independent Auditor’s Roles in Decreasing Discretionary Accrual

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimi Kordlar
  • Seyed Aziz Seyedy
چکیده [English]

In this study we examine the relation between auditors, auditor’s reports and earnings management (EM). EM is measured by discretionary accrual (DA). In the case of auditors, type of auditor institutions, type of auditor’s opinion in audit reports and the number of qualification paragraphs in audit reports are measured on DA. To examine DA, the modified Jones model is used. Type of audit institutions is divided to Audit Organization and other, and type of auditor’s opinion is divided to qualified opinion and clean opinion. In this research we use the multivariate regression. To test the research hypothesis, we employ pooled and cross-sectional data of 71 companies listed in TSE in 2002-2005. Results of the study showed that only type of audit institutions is related to DA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit organization
  • Audit reports
  • Earnings management